Вимоги до написання програм

Порядок формування, фінансування і моніторингу виконання районних  програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку Могилів-Подільського району (чинна редакція) 

затверджений рішенням районної ради 5 скликання від 20.03.2007 р.№ 79

зі змінами згідно:

рішення районної ради 7 скликання від 01.12.2016 р. № 153 

рішення районної ради 7 скликання від 26.10.2017 р. № 366 

Цей порядок визначає засади формування, фінансування та моніторингу виконання  районних програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку.

Метою цього Порядку є підвищення ефективності формування та реалізації програм, цільового та ефективного використання коштів, спрямованих на їх виконання, організації контролю та звітності про їх виконання.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.     Районна програма– це комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку району або окремих галузей економіки району, здійснюються з використанням коштів районного бюджету (загального або спеціального фонду), інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.

2.     У випадку, якщо програма передбачає залучення коштів декількох місцевих бюджетів та /або передбачає виконання напрямків, які будуть фінансуватися за кількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету, така програма вважається комплексною. Районні програми, прийняті на виконання комплексної програми, вважаються її складовими.

Районна (комплексна) програма розробляється  з метою вирішення проблем розвитку окремої галузі забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, а також координації діяльності органів виконавчої влади  та органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем у випадку, якщо зазначені проблеми не можуть бути розв’язані у процесі їх поточної роботи.

2. Ініціаторами розроблення  районних програм можуть бути структурні  підрозділи районної державної адміністрації та органи місцевого самоврядування.

3.     Програма розробляється за сукупності таких умов:

- існування проблеми, розв’язання якої неможливе у процесі поточної роботи та потребує вкладень бюджетних коштів, координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- відповідності мети програми пріоритетним напрямам розвитку району, визначених Стратегією регіонального розвитку Могилів-Подільського району на відповідний період;

- наявності реальної можливості районного бюджету забезпечити виконання  програми району.

4. Районна ( комплексна ) програма не повинна мати аналогів, заходи програми не повинні дублюватися іншими районними (комплексними) програмами.

Розділ ІІ. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇХ ВИКОНАННЯ.

1. Ініціатор розроблення районної (комплексної) програми готує пропозиції щодо необхідності розроблення програми з урахуванням пункту 3 розділу І цього Порядку та подає їх  управлінню економіки та фінансовому управлінню районної державної адміністрації, які протягом 7 робочих днів готують висновки про доцільність розроблення проекту програми та можливість її виконання за рахунок районного бюджету.

2. У разі отримання позитивного висновку, ініціатор розроблення програми готує проект розпорядчого документу  районної державної адміністрації  або районної ради (розпорядження, протокол доручень, спільне рішення тощо) про  підготовку проекту програми, в якому визначаються розробник, відповідальний виконавець програми та  терміни її підготовки. Підготовлений  проект розпорядчого документу разом із висновками управління економіки та фінансового управління районної державної адміністрації ініціатор розроблення програми подає голові районної державної адміністрації або голові районної ради на підпис.

Відповідальним виконавцем програми може бути тільки юридична особа, що має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.

Ініціатором розроблення програми, її розробником  та відповідальним виконавцем може бути один і той же орган виконавчої влади або місцевого самоврядування.

3.     Розробник програми самостійно або спільно із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, науковцями підприємствами, установами та організаціями, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програм (співрозробники програм) готує проект програми.

Відповідальний виконавець програми забезпечує  виконання однієї або ряду районних (комплексних) програм, обирає найраціональніший  спосіб виконання програми і несе відповідальність за її виконання (кінцевий результат).

Учасниками програми є орган влади та  місцевого самоврядуванння, підприємства, установи та організації які виконують один або декілька заходів програми.

4. Основними стадіями  розроблення та виконання  районної програми є:

4.1. Розроблення проекту програми – визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, результативних показників виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо), обсягів і джерел фінансування.

4.2. Експертиза проекту програми.

4.3. Погодження та затвердження програми, визначення розпорядника коштів районного бюджету.

4.4. Подання бюджетних запитів, включення програми до щорічних  програм соціально-економічного розвитку району та районного бюджету.

4.5. Організація виконання заходів і завдань  програми, здійснення контролю за їх виконанням.

4.6. Підготовка та оцінка щорічних звітів  про результати виконання  програми, а в разі  потреби – проміжних звітів. Здійснення обґрунтованої оцінки результатів виконання програми  та розробка пропозицій щодо доцільності продовження  тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань уточнення результативних показників  обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми  та окремих заходів і завдань.

4.7. Заслуховування щорічних (проміжних) звітів на сесіях районної ради  погодження пропозицій  щодо внесення змін до програм на спільних засіданнях постійної комісії з питань бюджету та відповідних галузевих постійних комісій районної ради, затвердження погоджених пропозицій щодо внесення змін  до програм на сесіях районної ради.

4.8. Підготовка та опублікування у засобах масової інформації (у разі потреби) заключного звіту про результати виконання програми.

5. Основними стадіями розроблення та виконання комплексної програми є:

5.1. Розроблення проекту програми, визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, результативних показників  виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо), в тому числі в розрізі відповідних територій, кошти районного бюджету який пропонується  залучити на  виконання програми, а також обсягів і джерел фінансування в тому числі в розрізі місцевих бюджетів.

5.2. Доведення заходів і завдань, результативних показників  та прогнозних показників залучення коштів районного бюджету до відповідних районних  підрозділів органів виконавчої влади. Районні програми проводять експертизу, затверджуються та погоджуються у порядку установленому районною радою. Далі основні стадії погодження, затвердження та виконання комплексної програми відповідають пунктам 4,2–4,8 основних стадій розроблення та виконання районної програми.

Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ  ПРОГРАМ

При формуванні проекту програми до неї в обов’язковому порядку долучається  паспорт програми.

Паспорт – документ, що визначає мету, завдання, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до  бюджетного призначення.

Паспорт районної програми готується за формою, встановленою Додатком 1 до цього Порядку згідно таких вимог:

- у пунктах 1 - 4 форми паспорта визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет.

- у пункті 5 форми паспорта нaводиться пеpелік ноpмaтивно-пpaвових aктів, нa підстaві яких бюджетнa пpогpaмa булa включенa до pішення пpо місцевий бюджет нa відповідний бюджетний пеpіод.

- у пункті 6 форми паспорта зазначається метa бюджетної пpогpaми.

- у пункті 7 форми паспорта вкaзуються обсяги фінaнсувaння бюджетної пpогpaми у pозpізі підпрограм (у разі їх формування) та завдань бюджетної програми. У разі якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми, пункт 7 форми паспорта заповнюється лише в розрізі завдань бюджетної програми.

- у пункті 8 форми паспорта з pозподілом зa зaвдaннями бюджетної пpогpaми визнaчaються pезультaтивні покaзники програми (підпрограми), визначені розділом V програми.

Пaспоpт бюджетної пpогpaми може бути склaдений зa неповним пеpеліком pезультaтивних покaзників з нaдaнням відповідних пояснень в розділі програми «Завдання програми та результативні показники»

Структура  районної цільової програми повинна бути наступною:

І. Загальна характеристика програми.

В цьому розділі у стислому вигляді викладаються основні дані (назва розпорядження (протоколу, доручення) про розроблення, відомості про розробника та перелік  співрозробників програми, відповідального виконавця та  інших виконавців програми тощо).

Зазначений розділ готується за формою, встановленою Додатком 2 до цього Порядку.

ІІ. Визначення проблеми, на  розв’язання якої спрямована програма.

Розділ повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми та обов’язкове обґрунтування щодо віднесення її до найважливіших із використанням офіційних статистичних даних чи посиланням на нормативно-правові документи, які регламентують необхідність її усунення, обґрунтування необхідності фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів програми.

ІІІ.Мета програми.

Мета програми поєднує комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку району, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць. Сформульоване визначення мети програми повинно мати логічний зв’язок із її назвою.

IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання програми.

В цьому розділі наводяться шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми, строки (етапи)  виконання програми.

Алгоритм досягнення мети програми повинен бути прописаний максимально чітко, з визначенням першочергових завдань і заходів з фінансування програми.

В цьому ж розділі визначається і порядок використання коштів районного  бюджету, бюджетів інших рівнів та позабюджетних коштів.

Програма вважається довгостроковою. Якщо терміни її виконання розраховані більш як на 5 років. В такому випадку виконання програми поділяється на етапи.

V. Завдання  програми та результативні показники.

В цьому розділі зазначається інформація про систему оцінки реалізації завдань програми.

Завдання програми – це конкретні напрямки та заходи, що повинні бути здійснені протягом певного періоду та мають забезпечувати досягнення  цілей та передбачати  конкретні дії і, які можна оцінити за допомогою результативних показників.

 Результативні показники програми – кількісні та якісні показники, які  характеризують результати виконання програми (в цілому і поетапно) та  підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю; дають  можливість здійснити оцінку використання бюджетних коштів на  виконання  програми.

Застосування результативних показників дає змогу чітко показати ефективність  використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання програми, її  необхідність і відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання програм у динаміці за роками, визначати найефективніші програми при розподілі бюджетних коштів.

Розробник програми (відповідальний виконавець) обирає показники, які комплексно і всебічно будуть характеризувати виконання програми. Важливою умовою формування системи показників є порівняність у часі і просторі, зокрема для відстеження динаміки процесів. Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками. Якщо програма виконується не в один етап – результативні показники другого та третього етапів можуть визначатись без розбивки по роках. Результативні показники поділяються на наступні групи:

– Показники затрат (ресурсне забезпечення програми) – визначають обсяги і структуру ресурсів, що забезпечують виконання програми.

Зазначений розділ має містити обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання програми в цілому і диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування. Розрахунок фінансових витрат для кожного  із заходів програми повинен бути економічно обґрунтованим.

Визначення вартості витрат на здійснення того чи іншого заходу повинно підтверджуватися статистичною, бухгалтерською звітністю, кошторисами, прайсами тощо.

Зазначена група показників для районних і комплексних програм  складається за формами, встановленою додатком 3 до цього Порядку. За потреби розробник програми складає додаткову розшифровку розрахунку витрат, яку додає до програми.

Крім того, на розсуд розробника, показники затрат можуть включати також обсяги інших ресурсів, що залучаються на виконання програм (трудові, матеріальні).

– Показники продукту – використовуються для оцінки досягнення  поставлених цілей. Показником продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання бюджетної програми.

– Показники якості –відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг).  Ці показники відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (виробленні товарів, виконанні робіт) споживачам за рахунок коштів  програми.

–  Показники ефективності  залежно від завдань, виконання яких  забезпечує реалізацію районної програми  можуть визначатися як: витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність); відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність); досягнення визначеного результату (результативність).

В розділах щодо показників продукту, ефективності і якості вказуються вихідні дані на початок дії програми на останню звітну дату перед  початком складання програми. Прогнозні показники на період дії програми розраховуються розробником, виходячи з реальних можливостей за економічно обґрунтованими розрахунками і наводяться в цілому та диференційовано за роками.

Визначена система результативних показників наводиться стисло в тексті програми,  а прогнозована динаміка –  в додатках до програми за формою,  встановленою Додатком 3 до цього Порядку.

VI.Напрями діяльності і заходи програми.

Напрями діяльності і заходи програми – конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми, з визначенням шляхів витрачання бюджетних коштів. Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям  відповідального виконавця програми. Визначення напрямів діяльності забезпечує  реалізацію програми у межах коштів, виділених на цю мету.

В цьому розділі наводяться дані щодо напрямів діяльності програми в тому числі в розрізі їх заходів строки виконання заходів (в цілому і поетапно) та їх виконавців, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу.

Напрями і заходи програми готуються за формою, встановленою Додатком 5 до цього Порядку, яка за потреби може бути доповнена розробником програми додатковими даними.

Заходи програми не можуть передбачати  видатки районного бюджету, пов’язані з утриманням бюджетних установ, за винятком органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що утримуються з державного  бюджету, крім видатків на довгострокові програми, пов'язані з виконанням заходів, передбачених загальнодержавними програмами, та із забезпеченням життєдіяльності населення або завершення будівництва об'єктів, фінансування яких розпочато за рахунок коштів місцевого бюджету.

VII. Система управління та контролю за ходом виконання програми.

В цьому розділі зазначається орган, що здійснює координацію і контроль за   ходом виконання програми, визначається система взаємодії між її виконавцями,  порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних термінів і строків), звітування тощо.

Розділ IV. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ

1. Підготовлений проект районної (комплексної) програми надається управлінню економіки та фінансовому управлінню районної державної адміністрації, які проводять його експертизу.До здійснення експертизи можуть залучатися фахівці інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Кожен з органів, що приймав участь в проведенні експертизи, не пізніше ніж через 10 робочих днів, надає розробнику (відповідальному виконавцю) програми відповідний висновок, в якому, за наявності, викладаються зауваження до проекту програми. За наявності зауважень, розробник (відповідальний виконавець) програми доопрацьовує її та усуває усі недоліки, викладені у висновках. Висновок повторної експертизи надається органами, що її проводили, не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня надання доопрацьованого проекту програми.

Висновок відділу економіки повинен містити інформацію щодо дотримання  структури, визначеної розділом ІІІ цього Порядку, відповідності мети програми стратегічним цілям регіонального розвитку району на відповідний період, правильності визначення результативних показників, реальності та доцільності включених до неї заходів тощо.

Висновок фінансового управління районної державної адміністрації повинен містити інформацію щодо реальної здатності районного  бюджету  забезпечити заходи з  фінансування програми.

2.Після отримання  позитивних висновків проект програми надається районній раді та розглядається на засіданнях постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету та інших профільних постійних комісій.

До розгляду профільними постійними комісіями районної ради, проект рішення щодо прийняття програми та проект програми погоджується працівниками  виконавчого апарату районної ради відповідно до компетенції. За наявності зауважень до програми та проекту рішення в аркуші погодження робиться відповідна помітка та додаються зауваження.

Постійні комісії районної ради  розглядають пакет документів щодо прийняття  програми з урахуванням зауважень виконавчого апарату районної ради  (за наявності) та надають висновок щодо погодження до розгляду на сесії районної ради проекту програми або ж  її доопрацювання.      

3. Погоджений на засіданнях постійних комісій районної ради проект програми розглядається на черговій сесії районної ради.

Проект рішення районної ради щодо затвердження програми готує відповідальний виконавець. У проекті рішення обов'язково вказується головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми, терміни та періодичність звітування про виконання програми на сесіях районної ради тощо.

Фінансування окремих програм (комплексних програм) може здійснюватися одночасно за декількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету. В такому випадку за кожним кодом визначається головний розпорядник коштів.

Розділ V. ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧЕННЯ ПРОГРАМ ДО ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ.

1. Після затвердження районною радою районної (комплексної) програми головний розпорядник коштів до 15 листопада року, що передує плановому,  надає фінансовому управлінню районної державної адміністрації бюджетні   запити щодо її фінансування за рахунок  коштів районного бюджету.

При необхідності невідкладного фінансування програми, бюджетні запити щодо їїфінансування подаються фінансовому управлінню райдержадміністрації не пізніше 1 червня та 1 вересня планового року для включення в проекти рішень районної ради про внесення змін до районного бюджету.

2. Фінансове управління райдержадміністрації аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету і після узгодження з управлінням економіки районноїдержавної адміністрації включає пропозиції до проекту районного бюджету на відповідний рік (проекту внесення змін до бюджету).

3.Основні критерії, які впливатимуть на фінансування програми:

-     відповідність програми стратегічним напрямам розвитку району;

-     очікуваний результат виконання заходів на прогнозний рік;

-     позитивні тенденції щодо виконання результативних показників  програми та ефективності реалізації програми у попередні бюджетні періоди;

  -     залучення додаткових коштів на виконання програми за рахунок інших джерел фінансування.   

4. Перелік районних (комплексних) програм, що фінансуються з районного бюджету, включається окремим розділом до щорічної програми соціально-економічного розвитку району.

5.  Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням районної ради про районний бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до районного бюджету на відповідний рік) згідно з розписом районного бюджету.       

Видатки на виконання програми плануються у місцевому бюджеті за відповідними кодами функціональної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Розділ VI. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ, ОЦІНКИ І КОНТРОЛЮ ЗА її ВИКОНАННЯМ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДОПРОГРАМ

1. Система моніторингу та оцінки - система, що створюється з метою удосконалення процесу планування і здійснення заходів, з урахуванням особливостей та ресурсів району. Система включає в себе органи місцевого самоврядування та підпорядковані їм установи, організації та заклади, інститути громадянського суспільства (за згодою), що здійснюють зазначені заходи і виконують функції моніторингу та оцінки.

2.  Моніторинг – це безперервний процес збору даних про видатки та показники виконання програм, що досягаються в ході їх реалізації. Моніторинг використовується як засіб відстеження процесу впровадження програм, виявлення недоліків в їх організації, впливу цих негативних тенденцій на досягнення запланованих цілей та обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

3. Оцінка – процес аналізу ефективності виконання програми з точки зору досягнення її результатів, виконання мети програми та завдань програми, реалізації заходів програми з метою перегляду чинної програми, прийняття рішення про внесення змін в чинну програму чи прийняття нової програми.

4. Основними завданнями моніторингу та оцінки виконання програм є:

– відстеження цільового та ефективного використання коштів;

–  отримання та узагальнення інформації  про хід фінансування програм у визначені строки;

– забезпечення отримання кількісних та якісних показників, досягнення цілей і завдань передбачених програмами;

–  виявлення відхилень у процесі їх виконання;

–  оцінювання доцільності подальшої реалізації програми та обґрунтування пропозицій щодо її припинення чи забезпечення своєчасного й повного виконання із залученням оптимального обсягу ресурсів;

–  надання громадськості інформації про хід виконання заходів, передбачених програмами;

–  виявлення динаміки контрольованих параметрів на основі періодичних вимірів з використанням уніфікованих моніторингових показників, що дозволяють чітко ідентифікувати фактичний стан реалізації регіональних програм для подальшого аналізу і забезпечують порівнянність (однорідність, типовість) даних для цілей проведення міжрегіональних і міжгалузевих порівнянь даних;

– якісний і об'єктивний аналіз результативності та ефективності довгострокових наслідків реалізації регіональних програм;

– кількісна та якісна оцінка отриманих результатів, ступеня досягнення планових значень показників результативності та ефективності реалізації районних програм;

– аналіз трендів, виявлення ризиків і розробка узагальнених прогнозів динаміки реалізації регіональних програм;

–  підготовка рекомендацій з регулювання ходу реалізації регіональних програм, об'єктивізація прийняття своєчасних управлінських рішень щодо коригування структури і змісту регіональних програм, як в цілому, так і окремих їх заходів.

5. Для проведення моніторингу і оцінки результативності реалізації програм головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми:

– щокварталу до 10 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подають районній раді оперативні звіти за формами згідно з додатком 6;

–  щороку до 30 січня року, що слідує за звітним, подають річний підсумковий звіт за формами згідно з додатком 6;

–  не пізніше ніж за 60 днів після закінчення програми надають фінальний звіт за формами згідно з додатком 6.

6. Районна рада  (сектор з питань контролю та моніторингу виконання районних програм) проводить аналіз стану реалізації програм (з порівняльною оцінкою ступеня відхилення фактичних значень індикаторів результативності від їх прогнозованих значень) та до 25 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, готує узагальнений звіт (поквартальний та річний) про виконання плану заходів програм за відповідний період, оприлюднює його на сайті районної ради та доводить до відома постійних комісій районної ради.

7. Програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань виконавцями, передбаченими програмою.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

Зовнішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.

Зазначена інформація використовується для аналізу стану ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.

Сектор з питань контролю та моніторингу виконання районних програм  веде базу даних звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання районних (комплексних) програм та, за потреби, інформує голів районної ради та районної державної адміністрації про їх виконання.

Відповідальний виконавець програми щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та, при потребі, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів тощо.

У разі потреби внесення змін до програми, проект змін до неї проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розділу ІV цього Порядку.

Відповідальний виконавець довгострокової програми після завершення І (II) етапу дії програми готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання програми та окремих заходів і завдань на II (III) етап програми. Проект змін до програми з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розділу ІV цього Порядку.

8.  Щорічно в терміни, визначені рішенням районної ради про затвердження програми, інформація відповідального виконавця про хід виконання програми та ефективність реалізації заходів заслуховується на засіданнях постійних комісій районної ради.

За ініціативою постійних комісій районної ради, районної державної адміністрації або відповідального виконавця (головного розпорядника коштів) програми, розгляд проміжного звіту про хід виконання програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях районної ради протягом року по мірі необхідності.

9. Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку. Відповідальний виконавець програми складає заключний звіт про результати виконання програми та подає його на розгляд сесії районної ради  разом з пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого строку виконання програми.

Пояснювальна записка до заключного звіту включає в себе наступні дані: досягнення мети програми, рівень виконання запланованих результативних показників, роботу учасників бюджетної програми з її виконання з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів програми.

10.  У разі потреби відповідальний виконавець програми публікує основні досягнуті результати її реалізації у місцевій пресі.

11.  Виконання програми припиняється достроково в разі:

–  відсутності  фінансування заходів і завдань програми протягом року – за спільним поданням відповідального виконавця програми, відділу економіки та фінансового управління районної державної адміністрації;

–  втрати актуальності головної мети програми – за спільним поданням відповідального виконавця програми, відділу економіки та постійної комісії (комісій) районної ради;

– в разі порушення відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів пункту 5 цього розділу, в частині подання річного підсумкового звіту про виконання програми без поважних причин – за поданням постійних комісій районної ради.

Рішення про дострокове припинення програми приймає районна рада.

Додатки