Рішення 79

Додаток до рішення 9 сесії

                                                                             районної Ради  5-го скликання

                                                                             від 20.03. 2007 року №79

ПОРЯДОК

формування, фінансування і моніторингу виконання районних програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку Могилів-Подільського району

         Цей порядок визначає засади формування, фінансування та моніторингу виконання  районних програм.

         Метою цього Порядку є підвищення ефективності формування та реалізації програм, цільового та ефективного використання коштів, спрямованих на їх виконання, організації контролю та звітності про їх виконання.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.     Районна програма – це комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку району або окремих галузей економіки району, здійснюються з використанням коштів районного бюджету (загального або спеціального фонду) та узгоджені за строками виконання, складом виконавчців, ресурсним забезпеченням.

У випадку, якщо програма передбачає залучення коштів декількох місцевих бюджетів та /або передбачення виконання напрямків, які будуть фінансуватися за кількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету, така програма вважається комплексною. Районні програми, прийняті на виконання комплексної програми, вважаються її складовими.

Районна (комплексна) програма розробляється  з метою вирішення проблем розвитку окремої галузі забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, а також координації діяльності органів виконавчої влади  та органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем у випадку, якщо зазначені проблеми не можуть бути розв’язання найважливіших проблем у випадку, якщо зазначені проблеми не можуть бути розв’язані у процесі їх поточної роботи.

2. Ініціаторами розроблення  районних програм можуть бути структурні  підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування.

3.     Програма розробляється за сукупності таких умов:

- відповідності мети програми пріоритетним напрямам розвитку району:

- існування проблеми, розв’язання якої неможливе у процесі поточної роботи та потребує вкладень бюджетних коштів, координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій:

-         наявності реальної можливості районного бюджету забезпечити виконання  програми району.

4. Районна ( комплексна ) програма не повинна мати аналогів, заходи програми не повинні дублюватися іншими районними (комплексними) програмами.

Розділ ІІ. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇХ ВИКОНАННЯ.

         1. Ініціатор розроблення районної (комплексної) програми готує пропозиції щодо необхідності розроблення програми з урахуванням пункту 3 розділу І цього Порядку та подає їх  управлінню економіки та фінансовому управлінню районної державної адміністрації, які протягом 7 робочих днів готують висновки про доцільність розроблення проекту програми та можливість її виконання за рахунок районного бюджету.

         2. У разі отримання позитивного висновку, ініціатор розроблення програми готує проект розпорядчого документу  районної державної адміністрації (ропорядження, протокол доручень, спільне рішення тощо) про  підготовку проекту програми, в якому визначаються розробник, відповідальний виконавець програми та  терміни її підготовки. Підготовлений  проект розпорядчого документу разом із висновками управління економіки та фінансового управління районної державної адміністрації ініціатор розроблення програми подає голові районної державної адміністрації на підпис.

         Відповідальним виконавцем програми може бути тільки юридична особа, що має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.

         Ініціатором розроблення програми, її розробником  та відповідальним виконавцем може бути як один і той же орган виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3.     Розробник програми самостійно або спільно із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, науковцями підприємствами, установами та оорганізаціями, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програм (співрозробники програм) готує проект програми.

Відповідальний виконавець програми забезпечує  виконання однієї або ряду районних (комплексних) програм, обирає найраціональніший  спосіб виконання програми і несе відповідальність за її виконання (кінцевий результат).

Учасниками програми є орган влади та  місцевого самоврядуванння, підприємства, установи та організації які виконують один або декілька заходів програми.

4. Основними стадіями  розроблення та виконання  районної програми є:

4.1 . Розроблення проекту програми – визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, результативних показників виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо), обсягів і джерел фінансування.

4.2. Експертиза проекту програми.

4.3. Погодження та затвердження програми, визначення розпорядника коштів районного бюджету.

4.4. Подання бюджетних запитів, включення програми до щорічних  програм соціально-економічного розвитку району та районного бюджету.

4.5. Організація виконання заходів і завдань  програми, здійснення контролю за їх виконанням.

4.6. Підготовка та оцінка щорічних звітів  про результати виконання  програми, а в разі  потреби – проміжних звітів. Здійснення обгрунтованої оцінки результатів виконання програми  та розробка пропозицій щодо доцільності продовження  тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань уточнення результативних показників  обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми  та окремих заходів і завдань.

4.7. Заслуховування щорічних (проміжних) звітів на сесіях районної Ради  погодження пропозицій  щодо внесення змін до програм на спільних засіданнях постійної комісії з питань бюджету та відповідних галузевих постійних комісій районної Ради, затвердження погоджених пропозицій щодо внесення змін  до програм на сесіях районної Ради.

4.8. Підготовка та опублікування в районній газеті “Слово Придністров’я” (у разі потреби) заключного звіту про результати виконання програми.

5. Основними стадіями розроблення та виконання комплексної програми є:

5.1. Розроблення проекту програми, визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, результативних показників  виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо), в тому числі в розрізі відповідних територій, кошти районного бюджету який пропонується  залучити на  виконання програми, а також обсягів і джерел фінансування в тому числі в розрізі місцевих бюджетів.

5.2. Доведення заходів і завдань, результативних показників  та прогнозних показників залучення коштів районного бюдждету до відповідних районних  підрозділів органів виконавчої влади. Районні програми проводять експертизу, затверджуються та погоджуються у порядку установленому районною Радою. Далі основні стадії погодження, затвердження та виконання комплексної  програми відповідають пунктам 4,2 –4,8 основних стадій розроблення та виконання районної програми.

Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ  ПРОГРАМ.

1. Розробник районної (комплексної) програми готує спільно із зацікавленими сторонами проект програми, який повинен містити нступні розділи:

1.1.Загальна характеристика програми. В цьому розділі у стислому вигляді викладаються основні дані (назва розпорядження (протоколу доручення) про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників програми, відповідальний виконавець та  інші виконавці програми тощо).

Зазначений розділ готується за формою, встановленою додатком 1 до цього Положення.

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма,  аналіз причин виникнення проблеми та обгрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми.

1.3. Мета програми.

Мета програми – це законодавчо визначені основні цілі, яких необхідно досягти в результаті виконання конкретної програми.

1.4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання програми.

В цьому розділі наводиться шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми галузі або території, строки (етапи)  виконання програми.

Програма вважається довгостроковою. Якщо терміни її виконання розраховані більш як на 5 років. В такому випадку виконання програми поділяється на етапи.

1.5. Завдання  програми та результативні показники.

Завдання програми – це конкретні напрямки та заходи, що повинні бути здійснені протягом певного періоду та мають забезпечувати досягнення  цілей і передбачати  конкретні дії і які можна оцінити за допомогою результативних показників.

Результативні показники програми – кількісні та якісні показники, які  характеризують результати виконання програми ( в цілому і поетапно) і  підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і які дають  можливість здійснити оцінку використання  бюджетних коштів на  виконання  програми.

Застосування результативних показників дає змогу  чітко показати ефективність  використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання програми, її  необхідність і відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання програм у динаміці за роками, визначати найефективніші програми, її необхідність і відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання  програм у динаміці за роками, визначати найефективніші програми при розподілі бюджетних коштів.

Розробник програми (відповідальний виконавець) обирає показники, які комплексно і всебічно будуть характеризувати виконання програми. Важливою умовою формування системи показників – порівнянність у часі і просторі, необхідниими як для відстеження динаміки процесів, так і для  порівнянь показників. Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками. Якщо програма виконується не в один етап. Результативні показники другого та третього етапів можуть визначатись без розбивки по роках. Результативні показники поділяються на наступні групи:

1.5.1. Показник затрат (ресурсне забезпечення програми) – визначають обсяги і структуру ресурсів, що забезпечують виконання програми.

Зазначений розділ має містити орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання програми в цілому і диференційовано за роками з визначення джерел фінансування. Розрахунок фінансових витрат повинен бути економічно обгрунтованим.

 Зазначена група показників для районних  і комплексних програм  складається за формою, встановленою додатками відповідно 2.1. та 2.2 до цього Порядку. За потреби розробник програми складає додаткову розшифровку розрахунку витрат, яку додає до програми.

Крім того. На розсуд розробника показники затрат можуть включатти також обсяги інших ресурсів, що залучаються на виконання програм (трудові, матеріальні).

1.5.2. Показники продукту – використовуються для оцінки досягнення  поставлених цілей. Показником продукту є, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами),  виробленими в процесі виконання бюджетної програми.

1.5.3. Показники якості –відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг). Ці показники відображають на скільки послуга досягла своєї мети або виконала завдання.

В розділах щодо показників продукту, ефективності і якості вказуються вихідні дані на початок дії програми на останню звітну дату перед  початком складання програми. Прогнозні показники на період дії програми розраховуються розробником, виходячи з реальних можливостей за економічно обгрунтованими розрахунками і наводяться в цілому та диференційовано за роками.

Результативні показники наводяться стисло в тексті програми, а також  в додатках до програми за формою,  встановленою додатком 3 до цього  Положення.

 Розробники програм можуть наводити результативні показники  за самостійно розробленими формами, однак в них обов’язково включаються дані, визначені в додатках №2 та 3 до цього Порядку.

1.6. Напрями діяльності і заходи програми.

Напрями діяльності і заходи програми – конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми, з визначенням шляхів витрачання бюджетних коштів. Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям  відповідального виконавця програми. Визначення напрямів діяльності забезпечує  реалізацію програми у межах коштів, виділених на цю мету.

В цьому розділі наводяться дані щодо напрямів діяльності програми в тому числі в розрізі їх заходів строки виконання заходів (в цілому і поетапно) та їх виконавців, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу.

Напрями і заходи програми готуються за формою, встановленою додатком 4 до цього Порядку, яка за потреби може бути доповнена розробником програми додатковими даними.

Заходи програми не можуть передбачити  видатки районного бюджету. пов’язані з утриманням бюджетних установ з основної діяльності, які забезпечуються коштами відповідного бюджету, а саме: виплату заробітної плати працівникам та нарахувань на неї, поточні видатки, пов'язані з функціонуванням цієї установи, поточний та капітальний ремонт приміщень тощо, крім видатків на довгострокові програми, пов'язані з виконанням заходів, передбачених загальнодержавними програмами, та із забезпеченням життєдіяльності населення або завершення будівництва об'єктів, фінансування яких розпочато за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.7. Система управління та контролю за ходом виконання програми. В цьому розділі зазначається орган, що здійснює координацію і контроль за   ходом   виконання   програми,   визначається   система   взаємодії   між   її виконавцями,  порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних термінів і строків), звітування тощо.

Розділ IVПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ

1. Підготовлений проект районної (комплексної) програми надається управлінню економіки та фінансовому управлінню районної державної адміністрації, які проводять його експертизу на предмет правильності визначення результативних показників, реальності та доцільності включених до неї заходів, тощо. До здійснення експертизи можуть залучатися фахівці інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Кожен з органів, що приймав участь в проведенні експертизи, не пізніше ніж через 10 робочих днів, надає розробнику (відповідальному виконавцю) програми висновок довільної форми, в якому, за наявності, викладаються зауваження до проекту програми. За наявності зауважень, розробник (відповідальний виконавець) програми доопрацьовує її та усуває усі недоліки, викладені у висновках.

Висновок повторної експертизи надається органами, що її проводили, не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня надання доопрацьованого проекту програми.
2.Після отримання  позитивного висновку проект програми надається районній Раді та розглядається на засіданнях відповідних постійних комісій та постійної комісії з питань бюджету районної Ради. Постійні комісії районної Ради надають висновок щодо погодження до розгляду на сесії районної Ради проекту програми або її повторного доопрацювання.     

3. Погоджений на засіданнях постійних, комісій районної Ради проект програми розглядається на черговій сесії районної Ради.

Проект рішення районної Ради про затвердження програми готує відповідальний виконавець. У проекті рішення обов'язково вказується головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми, терміни та періодичність звітування про хід виконання програми на сесіях районної Ради тощо.

Фінансування окремих програм (комплексних програм) може здійснюватися одночасно за декількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету. В такому випадку за кожним кодом визначається головний розпорядник коштів.

Розділ VЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧЕННЯ ПРОГРАМ ДО ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ.

1. Після   затвердження    районною Радою   районної    (комплексної) програми головний розпорядник коштів до 15 листопада року, що передує плановому,  надає фінансовому управлінню районної державної адміністрації  бюджетні   запити   щодо  її  фінансування  за  рахунок  коштів районного бюджету.

При необхідності невідкладного фінансування програми, бюджетні запити щодо її інансування подаються фінансовому управлінню райдержадміністрації не пізніше 1 червня та 1 вересня планового року для включення в проекти рішень районної Ради про внесення змін до районного бюджету.      

2. Фінансове управління аналізує райдержадміністрації подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету і після узгодження з управлінням економіки районноїдержавної адміністрації включає пропозиції до проекту районного бюджету на відповідний рік (проекту внесення змін до бюджету).

3.Основні критерії, які впливатимуть на фінансування програми:

-     відповідність програми стратегічним напрямам розвитку району;

-     очікуваний результат виконання заходів на прогнозний рік;

-   позитивні   тенденції   щодо   виконання   результативних   показників програми та ефективності реалізації програми у попередні бюджетні періоди;

-  залучення додаткових коштів на виконання програми за рахунок інших джерел фінансування.   

          4. Перелік районних (комплексних) програм, що  фінансуються із залученням коштів районного бюджету,  включається окремим розділом до щорічної програми соціально-економічного розвитку району.

            5.  Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням районної Ради про районний бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до районного бюджету на відповідний рік) згідно з розписом районного бюджету.       

Видатки на виконання програми плануються у місцевому бюджеті за відповідними кодами функціональної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Розділ VIВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА її ВИКОНАННЯМ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМ

1. Програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань виконавцями, передбаченими програмою.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

Зовнішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів        здійснюють   спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.

2. Відповідальний виконавецьпрограми раз на рік до 1 березня подає профільній постійній комісії районної Ради узагальнену інформацію про стан та результати її виконання. Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування програми, виконання результативних, показників в динаміці з початку дії програми відповідно до форми, встановленої додатком 5 до цього Порядку, та пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання - обґрунтування причин невиконання.

Зазначена інформація використовується для аналізу стану ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.      

Постійні комісії районної Ради ведуть базу даних звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання районних (комплексних) програм та за потреби інформують голів  районної Ради та районної державної адміністрації про їх виконання.

3. Відповідальний виконавець програми щорічно здійснює обгрунтовану оцінку результатів виконання програми та при потребі розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів тощо.

У разі потреби внесення змін до програми, проект змін до неї проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розділу Vцього Порядку.

Відповідальний виконавець довгострокової програми після завершення І (II) етапу дії програми готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо на II(III) етап програми. Проект змін до програми з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до розділу Vцього Порядку.                                   

4. Щорічно   в   терміни,   визначені   рішенням   районноїРади   про затвердження   програми,   інформація   відповідального   виконавця   про   хід програми та ефективність реалізації заходів заслуховується на сесіяхрайонної Ради.

За  ініціативою   постійної  комісії  районної Ради,  районної  державної адміністрації або відповідального виконавця ( розпорядника коштів) програми, розгляд проміжного звіту про хід виконання програми ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях обласної Ради протягом року по мірі необхідності.

5. Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку. Відповідальний виконавець програми складає заключний звіт про результати виконання програми та подає його на розгляд сесії районноїРади разом з пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого строку виконання програми.

Пояснювальна записка до заключного звіту включає в себе наступні дані: досягнення мети програми, рівень виконання запланованих результативних показників, роботу учасників бюджетної програми з її виконання з обґрунтуванням причин не виконання або недосягнення очікуваних результатів програми.

6.У разі потреби відповідальний виконавець програми публікує основні
досягнуті результати її реалізації районній газеті “Слово Придністров’я”.

7.Виконання програми припиняється достроково в разі:

- припинення фінансування заходів і завдань програми - за спільним поданням відповідального виконавця програми, управління економіки та фінансового управління районної державної адміністрації;

-втрати актуальності головної мети програми - за спільним поданням відповідального виконавця програми, управління економіки та фінансового управління районної державної адміністрації.

 Рішення про дострокове припинення програми приймає районна Рада.

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної Ради                                                     С.В. Заволока

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до Порядку формування,

                                                                     фінансування і монторингу

                                                                      виконання районних програм

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕСТИКА  РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ

________________________________________________________________

                                                       назва програми

 

 

                                                          

1

 

Ініціатор  розроблення програми:

 

2

 

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу

Виконавчої влади про розроблення програми

 

3

 

Розробник програми

 

4

 

Співробітники програми

 

5

 

Відповідальний виконавець програми

 

6

 

Учасники програми

 

7

 

Терміни реалізації програми

 

7.1.

 

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

 

8

 

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми  (для комплексних програм)

 

9

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

 

9.1.

 

 В тому числі бюджетних коштів

 

 

 

-з них районного бюджету

 

10

 

Основні джерела фінансування програми

 

 

 

 

 

  Примітка:

  1. Розділ 7.1. заповнюється для довгострокових програм
  2. Розділ 8 заповнюється для комплексних програм

 

 

                                

 

 

 

 

Додаток №2.1 до Порядку формування,

                                                                                    фінансування і монторингу

                                                                             виконання районних програм

 

Ресурсне забезпечення районної програми  ___________________________________________

                                                                                                              назва програми

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

І етап виконання програми

 

ІІ етап

(200-200_р.р)

 

ІІ етап

(200-200_р.р)

Всього витрат на виконання програми

200__ рік

200__ рік

200__ рік

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

Кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

  Примітка:

1.      У випадку, якщо програма виконується в один етап, графи 5,6 не заповнюються.

2.      Розраховані обсяги фінансування програми повинні відповідати обсягам коштів на виконання заходів програми, визначених в графі 7 додатку 4 до цього положення.

 

 

            Додаток №2.2 до Порядку формування,

                                                                                    фінансування і монторингу

                                        виконання районних програм

 

Ресурсне забезпечення районної програми  ___________________________________________

                                                                                                              назва програми

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

І етап виконання програми

 

ІІ етап

(200-200_р.р)

 

ІІ етап

(200-200_р.р)

Всього витрат на виконання програми

200__ рік

200__ рік

200__ рік

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

Районні бюджет

 

 

 

 

 

 

Бюджети сіл, селищ

 

 

 

 

 

 

Кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

  Примітка: 

Кошти районний (міських) бюджетів, бюджетів сіл, селищ, міст, що пропонується використати на виконання Комплексної програми, наводяться в цьому додатку загальними сумами по роках.

Розшифровка обсягів бюджетних коштів в розрізі районних та міських бюджетів наводиться розробником прогами в окремому додатку за аналогічною формою, який є невід’ємною частиною програми.

Додаток №3 до Порядку формування,

                                                                                    фінансування і монторингу

                                        виконання районних (компдексних ) програм

 

Показники продукту районної програми  ___________________________________________

                                                                                   назва програми

______________________________________________________________________________________

                                                                                            

з/п

Назва показника

 

 

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

І етап виконання програми

 

ІІ етап

(200-200_р.р)

 

ІІ етап

(200-200_р.р)

Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)

200__ рік

200__ рік

200__ рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І

Показники продукту програми

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

Показники ефективності прогарм

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

Показник якості програми

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:

1.У випадку, якщо програма виконується в один етап, графи 8,9 не заповнюються.

2. Для комплексних програм показники продукту, ефективності і якості разраховуються в розрізі територій, місцеві бюджети яких виділяють кошти на виконання програми. Розшифровка результативних показників продукту в розрізі усіз районів та міст наводиться розробником програми в окремому додатку за аналогічною формулою, який є невідємною частиною програми.

3. Результативним показниками в залежності від сфери її діяльності можуть бути, наприклад:

 

 

показники продукту   - кількість суб’єктів малого підприємництва (далі СМП), кількість зайнятих в малому підприємстві, кількість проведених освітніх семінарів, нарад для СМп, кількість створених районних офісів кількість слухачів, які пройдуть навчання тощо: ефективності- середня вартість 1 районної наради, 1 семінару, питома вага охоплених навчальним семінарами СМП, збільшення кількості СМП, збільшення кількості зайнятих у малому підприємництві (далі МП): якості – зменшення рівня безробіття серед населення в тому числі в розрізі категорій, збільшення питомої ваги підприємництва у ВВП району збільшення питомої ваги надходжень від суб’єктів підприємництва у зведеному бюджеті, надходження від СМП до зведеного бюджету в розрахунку на душу населення.;

 

продукту -   кількість хворих, кількість поставлених  медичних препаратів кількість лікувальних закладів, кількість поставленого медичного обладнання; ефективності – забезпеченість хворих медичними препаратами, лікувальних закладів – медичним обладнанням; якості – зниження рівня захворюваності, смертності, ушкоджень;

 

продукту– кількість осіб, направлених на оздоровлення; ефективності –питома вага охоплених оздоровленням осіб в розрахунку на загальну кулькість осіб по категорії; якості –зменшення рівня захворюваності;

 

продукту – кількість профілактичних рейдів та перевірок з попередження негативних явищ ,ефективності – середня вартість одного рейду, питома вага охопленої рейдами  та перевірками певної категорії юридичних та фізичних осіб;  якості – зменшення негативних явищ і проявів;

 

продукту– кількість випускників, що навчаються за бюджетні кошти; ефективності – середня вартість  підготовки 1 особи (учня слухача); якості – поліпшення рівня освіти, збільшення рівня  працевлаштування осіб;

 

 продукту – кількість незавершених об’єктів, що будуються із залученням бюджетних коштів; ефективності – питома вага об’єктів, що будуються із залученням бюджетних коштів у будівництво на 1 об’єкт; якості – збільшення введених в експлуатацію об’єктів, зменшення рівня незавершеного будівництва.

 

Додаток №4 до Порядку формування,

                                                                                    фінансування і монторингу

                                        виконання районних (компдексних ) програм

 

            Напрями діяльності та заходи  районної  (комплексної ) програми _______________________________________

 

назва програми

                                                

з/п

 

 

Назва напряму

 діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги  фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі:

І етап: 200_ р.

200_ р.

200_ р.

ІІ етап :2000-20__р.р.

ІІ етап :200-200__р.р

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

і т.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:

1. Терміни виконання заходів наводяться  в цілому та поетапно, а також конкретизовано по- можливості, з розбивкою за кварталами. Наприклад за заходом “Підготувати та видати збірник інформаційно-методичних матеріалів з проблем молодіжної роботи, соціального захисту і підтримки різних категорій молоді результатів соціальних досліджень” необхідно вказати рік та квартал  видання такого збірника.

2. Першим у списку виконавців заходів у графі 5 зазначається основний виконавець конкретного заходу.

3.  В Графі 6 “Джерела фінансування” вказуються джерела ресурсів. За рахунок яких буде виконуватися захід державний,обласний ,місцеві, бюджети, не бюджетні джерела – кредитні ресурси, кошти СПД, інвестиції, кошти населення тощо).

4. У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує  вкладення коштів, однак головний виконавець програми вважає, що вони вплинуть на загальний результат програми його включення до програми, в графі 7 “Орієнтовані обсяги фінансування” зазначається “вкладень коштів не потребує”. Орієнтовані обсяги вкладень коштів районного бюджету, бюджетів сіл, селища вказують загальною сумою

5. В графі “Очікуваний результат” наводяться передбачувані кількісні та якісні показники, показники ефективності (економічні, соціальні, екологічні тощо) яких можна досягнути в ході конкретного заходу.

 

Додаток №5  до Порядку формування,

                                                                                    фінансування і моніторингу

                                        виконання районних (компдексних ) програм

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА ______ РІК

         1. ____________                   __________________________________________________________

       КВКВ                                    найменування головного розпорядника коштів програми

2. ____________                   __________________________________________________________

       КВКВ                                            найменування відповідального виконавця програми

3. ____________                   __________________________________________________________

       КФКВ                             найменування програми, дата і номер рішення районної Ради про її затвердження

 

4. Аналіз виконання за видатками  в цілому за програмою:

                                                                                                                                                     тис.грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін

Проведені  видатки

Відхилення

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У графах 1-3 – зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням районної Ради про районний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням внесених змін протягом звітного року;

у графах 4-6   - обсяги проведених видатків за звітни рік;

у графах 7-9   - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань

 

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

                                                                                                                                                     тис.грн.

з/п

Напрями діяльності, затверджені програмою

Визначено програмою

Проведені видатки

 

всього

в тому числі за рахунок коштів

 

всього

в тому числі за рахунок коштів

державного бюджету

обласного бюджету

районного

бюджету

інших місцевих бюджетів

не бюджетних джерел

державного бюджету

обласного бюджету

районного

бюджету

інших місцевих бюджетів

не бюджетних джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затверджені програмою.

У графах 3-8 зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування

У графах 3-8 зазначаються обсяги видатків, проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування

          6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання :

                                                                                                                                                                                           тис.грн.

з/п

Джерело фінансування програми

Джерело інформації

Визначено програмою

Затверджено бюджетом

Профінансовано

Використано

Рівень виконання (%)

До затвердженого бюджетом

(гр.7; гр.5)

До визначеного  програмою

(гр7; гр.4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

2

Обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

3

Районного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

4

Інших місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

5

Небюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

всього

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо  розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бююджетами

 

 

 

 

 

 

 

 

У графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних – форма бухгалтерської статистичноїзвітності, інша інформація

 

6.2. Аналіз виконання  показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

 

з/п

 Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено програмою

Виконано

Рівень виконання до  затвердженого програмою (%)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Аналіз виконання показників ефективності  та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено програмою

Виконано

Рівень виконання до  затвердженого програмою (%)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

         № з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено програмою

Виконано

Рівень виконання до  затвердженого програмою (%)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою

 

 

 

 

 

 

 

В графах 4 розділів 6.2.-6.4. зазначається  джерело інформації отриманих даних – форма статистичної звітності, інша інформація.

Необхідно зробити порівняння результативних показників, виконаних за звітний період, з тими, що затверджені програмою. При цьому необхідно дати пояснення розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені програмою.

 

Уповноважена особа головного розпорядника  бюджетних коштів                           ________________                           ______________________

                                                                                                                                                     (підпис)                                                                                                                                                  (Прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби                                                                                            ________________                           ______________________

                                                                                                                                                     (підпис)                                                                                                                                                  (Прізвище та ініціали)

Уповноважена особа відповідального виконавця програми                                       ________________                           ______________________

               (підпис