Порядок вибору сімейного лікаря

Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - ПМД), незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем первинної медичної допомоги (наприклад, районний медичний центр ПМСД) та Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ). Пацієнт має право обрати лікаря, який надає ПМД, за умови, що кількість пацієнтів, які вже обрали такого лікаря, не перевищує дві тисячі осіб або іншу кількість, встановлену відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - програма медичних гарантій), укладеного надавачем ПМД, у якому зазначений такий лікар. У період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом, у зв'язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, пацієнт має право на отримання медичних послуг ПМД у іншого лікаря того самого надавача ПМД без подання нової Декларації. У разі неможливості обрання лікаря пацієнт має право звернутися до НСЗУ або його територіальних органів за роз'ясненнями стосовно надавачів ПМД, та для забезпечення пацієнту можливості реалізувати його право на вибір лікаря. Пацієнт (його  законний представник) має право змінити лікаря, який надає ПМД, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД нової Декларації. Пацієнт (його законний представник) має право відмовитись від лікаря, який надає ПМД, без обрання нового лікаря шляхом подання заяви про припиненняподаної ним Декларації. Одночасний вибір двох або більше лікарів, які надають ПМД, не допускається.

Пацієнт (його законний представник) має право подати Декларацію самостійно через електронну систему охорони здоров'я або шляхом звернення до надавача ПМД. У разі подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров'я пацієнт (його законний представник) має накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповіднодо закону. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.

Подання Декларації шляхом безпосереднього звернення до надавача ПМД здійснюєтьсяв такому порядку:

1) лікувальний заклад - надавач ПМД визначає особу, уповноважену приймати Декларації від пацієнтів (їх законних представників) та вносити дані до електронної системи охорони здоров'я (далі - уповноважена особа). На уповноважену особу покладаються обов'язки щодо забезпечення захисту персональних даних та поширюється дія законодавства про лікарську таємницю;

2) пацієнт (його законний представник) звертається до уповноваженої особи надавача ПМД (або до сімейного лікаря) і надає РНОКПП або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) й один з таких документів, що посвідчують особу:

  • паспорт громадянина України;
  • тимчасовепосвідченнягромадянина України;
  • свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
  • посвідка на постійнепроживання в Україні;
  • посвідченнябіженця;
  • посвідчення особи, яка потребуєдодатковогозахисту;

3) законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника (свідоцтво про народження, посвідчення) відповідно до законодавства;

4) на підставі документів та інформації, наданих пацієнтом (його законним представником), уповноважена особа зобов'язана заповнити Декларацію в електронній формі, роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику);

5) пацієнт (його законний представник) перевіряє інформацію, внесену до Декларації, та у разі виявлення помилок повідомляє про це уповноважену особу. Уповноважена особа зобов'язана виправити  помилки в Декларації в електронній формі, повторно роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику);

6) у разі відсутності помилок у Декларації пацієнт (його законний представник) підписує два примірники Декларації та надає їх уповноваженій особі. На двох примірниках уповноважена особа надавача ПМД проставляє відмітку з датою отримання такої Декларації надавачем ПМД та повертає один примірник пацієнту (його законному представнику). Інший примірник Декларації залишається у надавача ПМД;

7) уповноважена особа надсилає Декларацію у встановленому законодавством порядку до електронної системи охорони здоров'я;

8) уповноважена особа зобов'язана виготовити копії документів, зазначених в підпунктах 2, 3 цього пункту. Надавач ПМД зобов'язаний зберігати копії таких документів та один примірник Декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником), протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Декларації;

9) За зверненням пацієнта (його законного представника) уповноважена особа зобов'язана допомогти пацієнту (його законному представнику) заповнити та самостійно подати Декларацію через електронну систему охорони здоров'я за допомогоюкомп'ютера або іншогозасобузв'язку, що належить такому пацієнту (його законному представнику).

Надавачам ПМД забороняється відмовляти у прийнятті Декларації та веденні пацієнта, зокрема на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо.

Декларація заповнюється українською мовою, за винятком пунктів, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальнихсимволів (адреса електронної пошти, тощо). В Декларації обов'язково заповнюються всі поля, крім полів про законного представника, які заповнюються тільки для недієздатних осіб та дієздатних осіб, які не досягли 14-річного віку.

У разі зміни інформації, що міститься в пунктах 1.1 - 1.11, 4 Декларації, пацієнт (його законний представник) зобов'язаний уточнити змінені дані шляхом звернення до надавача ПМД, якомубуло подано Декларацію.

Пацієнт має право на отримання медичних послуг, пов'язаних з ПМД, у надавача ПМД з моменту поданняйому Декларації та до її припинення.

Припинення та призупинення дії Декларації не є підставою для ненадання пацієнтам безперервної ПМД. Підставами для припинення Декларації є:

1) подання пацієнтом (його законним представником) Декларації про вибір іншого лікаря, який надає ПМД;

2) подання пацієнтом (його законним представником) заяви про припинення Декларації у довільній формі;

3) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи, яка є надавачем ПМД, або про припинення підприємницької діяльності ФОП, яка є надавачем ПМД, крім випадків перетворення юридичної особи;

4) анулювання ліцензії надавача ПМД на право провадження господарської діяльності з медичної практики;

5) припинення провадження господарської діяльності з медичної практики надавачем ПМД;

6) припинення трудових відносин з лікарем, який надає ПМД, зазначеним в Декларації, та надавачем ПМД або ФОП, що має господарські відносини з таким надавачем ПМД, або припинення господарських відносин між надавачем ПМД або ФОП, що обраний(а) лікарем, який надає ПМД за Декларацією;

7) набрання законної сили вироком суду про заборону лікарю, який надає ПМД, зазначеному в Декларації, займатись медичною діяльністю;

8) подання заяви лікарем, який надає ПМД, про відмову від подальшого ведення пацієнта у зв'язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього трудового розпорядку надавача ПМД, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров'ю населення;

9) смерть лікаря, який надає ПМД;

10) досягнення пацієнтом 18-річного віку у разі, якщо згідно з Декларацією лікарем, який надає ПМД, обрано лікаря-педіатра;

11) смерть пацієнта.

Як вже повідомлялося,  з 2 квітня 2018 року  розпочалася  кампанія  підписання з обраним сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром Декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги. На даний час мешканцями району  підписано з лікарями районного медичного центру 364 декларації. Запрошуємо усіх обрати свого сімейного лікаря !

 

Завідувач ІАК Могилів – Подільського                           О.В. Манжурова

районного медичного центру