Сьома Могилів-Подільська наукова історико-краєзнавча конференція

Могилів-Подільська міська рада

Могилів-Подільська районна військова адміністрація

Могилів-Подільська районна рада

Вінницький державний педагогічний університет імені

Михайла Коцюбинського

Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті  імені Івана Огієнка

Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Державний архів Вінницької області

 

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Сьомої Могилів-Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції, яка відбудеться 6 - 7 жовтня2023 року в місті Могилеві-Подільському Вінницької області.

Планується робота за напрямками:

- Джерела та наукові дослідження з історії Могилівщини;

- Археологія та давня історія Могилівщини;

- Проблеми регіону доби середньовіччя та нового часу;

- Новітній період в історії регіону;

- Визначні діячі та особистості в історії Могилівщини;

- Історія підприємств та установ Могилівщини;

- Волонтерський рух на Поділлі;

- Фермерський рух на Поділлі;

- Культура, освіта, спорт, релігійне життя регіону;

- Природа, ландшафти та топоніміка Могилівщини.

Термін подання матеріалів до 10 вересня  2023 року.

Матеріали подавати на ім’я Гальчака С.Д., електронна пошта:galchaksd@ukr.net; контактний телефон: (097) 404-02-65

       Контакти: Войтович В. В. - відповідальний секретар оргкомітету:

тел: (098) 812-48-54. – м. Могилів-Подільський.

Вимоги до оформлення:

- матеріали подаються українською мовою обсягом 4-8 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4;

- розмір шрифту 12, Times New Roman, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF);

- поля зліва, зверху, знизу та справа – 20 мм; абзац – 15 мм (в автоматичному режимі);

- прізвище та ініціали автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,5 інтервали посередині симетрично до тексту – назва статті друкованими літерами; анотація (3-4 речення), ключові слова,  після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА»; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 10 у стовпчик, по мірі згадування;

- посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [3, с. 35], [5, арк. 47];

- на окремому аркуші подається інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса, контактний телефон;

- матеріали та інформацію про авторів подавати в електронному форматі, а також роздрукованими в одному примірнику;

- подані матеріали повинні бути добре вичитаними;

- іноземні джерела і назви книг повинні бути звірені з оригіналами;

- у зв’язку з технічними складнощами обмежити включення до статей графічних зображень та обмежитись однією таблицею;

- автор статті несе відповідальність за достовірність викладеного матеріалу;

- матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду;

- робочі мови конференції українська та англійська;

- за результатами конференції буде надруковано Збірник матеріалів конференції.

                                              Зразок оформлення тексту                                        

Жук О.М.

ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ПОДІЛЛЯ

 (КІНЕЦЬ XV– ПЕРША ПОЛОВИНА  XVIСТ.)

          Далі друкується текст через 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті позначаються арабськими літерами за формою [2, с. 154].

 

Оргкомітет