Регламент Могилів-Подільської районної ради 8 скликання

                                                                                  Додаток 
до рішення 2 сесії 
районної ради 8 скликання 
від 14 січня 2021 року №20
 

РЕГЛАМЕНТ

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ

Глава 1. Загальні положення

 Стаття 1

Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст району у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами України.

 Стаття 2

 Діяльність районної ради здійснюється на засадах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

Стаття 3

Порядок формування і організація діяльності районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається чинним законодавством України та цим Регламентом.

 Стаття 4

 Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради. Сесія районної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 5

Зміни і доповнення до цього Регламенту приймаються районною радою за пропозицією голови районної ради та відповідної постійної комісії районної ради, депутатських фракцій, депутатських груп, депутатів районної ради.

 Стаття 6

 В цьому Регламенті вживаються такі терміни:

- рада - Могилів-Подільська районна рада;

- сесія - сесія Могилів-Подільської районної ради;

- загальний склад - загальний склад депутатів Могилів-Подільської районної

  ради;

- депутат - депутат Могилів-Подільської районної ради;

- голова ради - голова Могилів-Подільської районної ради;

- заступники голови ради – заступники голови Могилів-Подільської районної

  ради,

- постійна комісія - постійна комісія Могилів-Подільської районної ради;

- контрольна комісія - тимчасова контрольна комісія Могилів-Подільської

  районної ради;

- посадові особи - депутати, які працюють у Могилів-Подільській районній

  раді на постійній основі;

- Регламент - Регламент Могилів-Подільської районної ради;

- запит - вимога депутата або групи депутатів на сесії Могилів-Подільської районної ради до відповідних її органів та посадових осіб, дати офіційну відповідь, роз’яснення з питань, які мають суспільне значення, якщо попередні звернення до них не були задоволені.

Інші терміни використовуються згідно з їх загальноприйнятими нормами, утвердженими значеннями, що не допускають подвійного тлумачення.

Глава 2. Сесії ради

 Стаття 7

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій ради.

 2. Пленарні засідання ради проводяться у сесійній залі приміщення ради за адресою: площа Шевченка 1, м. Могилів-Подільський.

Пленарні засідання ради можуть також проводитися в іншому приміщенні за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради у встановленому цим Регламентом порядку.

 3.Кожне перше пленарне засідання ради нового скликання починається і завершується виконанням у залі засідань районної ради Державного Гімну України. У сесійній залі ради розміщується Державний прапор України, малий Державний Герб України, прапор і герб Могилів-Подільського району.

4. Головуючий на сесії, депутати та доповідачі на сесії виступають на пленарних засіданнях Могилів-Подільської районної ради державною мовою.

 Стаття 8

 1. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до чинного законодавства України та цього Регламенту.

 2. Кількість і категорії осіб, які не є депутатами і офіційно запрошуються на сесію, визначає голова ради.

3.  Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Запрошені особи та особи, які бажають бути присутніми на пленарному засіданні ради, не мають права втручатися в роботу сесії і зобов'язані утримуватися від схвалення чи незгоди.

У разі невиконання цих вимог, вони, за пропозицією головуючого або депутатів та рішенням більшості присутніх депутатів на сесії, можуть бути позбавлені права бути присутніми на пленарному засіданні.

Стаття 9

1. Гласність роботи ради забезпечується шляхом оприлюднення інформації про її діяльність на офіційному вебсайті ради та повідомленнями в інших друкованих та електронних засобах масової інформації. Пленарні засідання сесій ради транслюються на офіційному вебсайті ради в режимі онлайн.

2. Рішення ради, розпорядження голови районної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Проєкти рішень ради оприлюдниться на офіційному вебсайті ради в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проєкти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

3. Представники засобів масової інформації, журналісти можуть бути акредитованими при районній раді на певний строк або на весь строк поточного скликання відповідно до статті 26 Закону України «Про інформацію». Виконавчий апарат ради повідомляє акредитованих представників засобів масової інформації, журналістів про час проведення і порядок денний сесії ради, засідань постійних комісій, ознайомлює їх з матеріалами, що підготовлені для депутатів.

 4. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

 Стаття 10

1. Сесії ради скликаються головою ради не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

2. Сесія ради може бути скликана відповідно до частин 6, 7, 8 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заступником голови ради, а також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

 3. Розпорядження голови ради про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення через офіційний вебсайт ради не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням дати, часу і місця проведення пленарного засідання та питань, які передбачається винести на розгляд сесії.

4.  Перша сесія новообраної ради проводиться відповідно до чинного законодавства.

Стаття 11

1. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради.

2. Пропозиції та обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, що пропонуються для розгляду.

3. Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках - не пізніш як за один день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 12

1. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підняття рук. Оформлення результатів поіменного голосування здійснюється членами лічильної комісії, присутніми на пленарному засіданні.

Результати відкритого поіменного голосування з кожного питання порядку денного:

- оприлюднюються на офіційному вебсайті ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку;

- є невід’ємною частиною протоколу сесії ради;

- надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. У випадках, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 43, статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом, або за рішенням ради проводиться таємне голосування у відповідності до закону.

3. Під час відкритого поіменного та  таємного  голосування,  підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією, утвореною в порядку, передбаченому в статті 13 цього Регламенту.

 Стаття 13

1. Для організації проведення відкритого чи таємного голосування і визначення його результатів, на першій сесії ради, з числа депутатів, з урахуванням принципу пропорційного представництва політичних партій, представлених у районній раді, шляхом відкритого голосування обирається лічильна комісія більшістю депутатів від загального складу ради.

 Повноваження лічильної комісії зберігаються на весь період повноваженьради.

2. Лічильна комісія із свого складу обирає голову, заступника голови і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

3. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати ради, кандидатури яких включені в бюлетені для таємного голосування.

Стаття 14

1. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 2. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за пів години до відкриття пленарного засідання ради.

 3. На початку пленарного засідання ради, головуючий робить повідомлення про кількість присутніх депутатів та осіб, які офіційно запрошені на сесію ради.

  Реєстрація депутатів також може проводитись у сесійній залі під час сесії, перед голосуванням окремого питання та після перерви перед кожним засіданням ради.

4. Підставою для відсутності депутата на пленарному засіданні ради чи засіданні постійної комісії є виконання депутатом у цей час доручень ради та інші поважні причини: тимчасова непрацездатність, інші обставини, коли згідно з законодавством, працівнику надається відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди.

5. Депутат, який з поважних причин не може взяти участь у пленарному засіданні ради чи у засіданні постійної комісії, повинен завчасно повідомити про це голову ради чи голову відповідної постійної комісії.

 6. Якщо відкриття пленарного засідання, за даними реєстрації, неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання ради до однієї години або переносить його на інший час.

 7. На вимогу депутатської фракції, перед проведенням голосування щодо прийняття рішень, головуючий проводить із залученням членів лічильної комісії, перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні ради. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає засідання до однієї години або закриває його.

Стаття 15

1. Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситися головою ради, заступниками голови ради, депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями, головою районної державної адміністрації.

2. Проєкт порядку денного сесії готується головою ради за поданням заступників голови ради з урахуванням пропозицій, поданих постійними комісіями.

3. Проєкти рішень, матеріали до них, доповіді, співдоповіді з питань, які вносяться на розгляд ради, готуються постійними комісіями, депутатами, що їх внесли, районною державною адміністрацією.

 4. При підготовці питань, що вносяться на розгляд ради, при необхідності, проводиться перевірка стану справ у відповідних органах, на підприємствах, в організаціях та установах.

 5. Проєкти рішень ради, а також матеріали, пропозиції і зауваження до них, в обов’язковому порядку попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями.

6. Для включення до переліку питань, які пропонується розглянути на сесії, до загального відділу виконавчого апарату районної ради подаються для реєстрації та передачі на розгляд голові ради або його заступникам, такі документи:

 - лист-клопотання про необхідність розгляду питання на сесії;

- проєкт рішення з нормативним обґрунтуванням, завізований керівником управління, установи, організації, закладу, що ініціює його внесення, і погоджений із зацікавленими установами, організаціями;

- аналітична доповідна записка, в якій викладається стан справ із запропонованого питання;

- текст проєкту рішення, аналітичної довідки (анотації) подається в паперовому вигляді та в електронному вигляді або через засоби електронної пошти;

 - до проєкту рішення про затвердження районної програми, внесення змін та доповнень до районної програми подається експертний висновок фінансового, економічного органів райдержадміністрації.

 7. У разі, коли питання належить до компетенції районної державної адміністрації, проєкт рішення візується заступником голови районної державної адміністрації і погоджується з головою райдержадміністрації. Керівник органу, що ініціює розгляд проєкту рішення, візує кожну сторінку проєкту рішення, додатку до проєкту рішення та підписує додаток із зазначенням прізвища, ім’я та посади.

8. Після реєстрації і розгляду головою ради чи його заступниками, проєкт рішення загальним відділом виконавчого апарату ради оприлюднюється на офіційному вебсайті ради та надсилається разом з відповідними матеріалами до нього для вивчення, розгляду та внесення пропозицій постійній (постійним) комісії ради та всіх виконавців згідно з резолюцією.

9. Постійна комісія, за дорученням голови ради, його заступників на своєму засіданні розглядає проєкт рішення та пропозиції до нього у присутності ініціаторів розгляду цього питання. При необхідності, постійна комісія може створювати робочу групу із залученням відповідних фахівців для вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та їх посадових осіб (з питань, віднесених до компетенції ради). Постійна комісія має право внести зміни до проєкту рішення, а також підготувати свій проєкт рішення.

10. Повернення проєкту рішення ініціатору на доопрацювання здійснюється через загальний відділ виконавчого апарату районної ради, з додержанням вимог нормативних актів щодо організації реєстрації та проходження документів, на підставі рішення постійної комісії з чітким визначенням пропозицій, зауважень та зазначенням терміну передачі його до комісії.

11. В разі необхідності, за дорученням голови ради, його заступників,  голів постійних комісій виконавчий апарат ради проводить попередню експертизу поданих проєктів рішень, матеріалів, пропозицій і зауважень до них.

          12.  Проєкти рішень, після їх розгляду постійними комісіями, візуються в такій послідовності:

- голови відповідних постійних комісій;

- начальники відділів виконавчого апарату районної ради відповідно до

компетенції;

- завідувач юридичного сектору;

- керуючий справами виконавчого апарату районної ради;

- заступники голови районної ради;

У випадку внесення змін та доповнень до проєкту рішення, візування проводиться повторно в тій же послідовності.

У випадку незгоди зазначених осіб з редакцією окремих пунктів проєкту рішення, вони візують проєкт з відповідним записом та подають письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення, які озвучуються доповідачами у сесійній залі.

Проєкти рішень обов’язково візуються керівником установи чи організації, який ініціює розгляд питання та забезпечуватиме виконання прийнятого рішення.

У випадку внесення змін та доповнень до проєкту рішення, візування проводиться повторно в тій же послідовності.

13. До порядку денного можуть бути включені тільки ті проєкти рішень, які оприлюднені у встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації» порядку не пізніше, як за 10 робочих днів до дати їх розгляду на пленарному засіданні сесії ради, за виключенням проєктів рішень, які вносяться на розгляд позачергової сесії.

 14. Проєкти рішень ради, у разі потреби, за розпорядженням голови ради, можуть бути передані міським, селищним та сільським радам або в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.

           15. Порядок денний сесії, процедурні питання затверджуються радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії. Питання розглядаються в такій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання сесії. Головуючий на засіданні може, за згодою депутатів, об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. В окремих випадках головуючий може внести пропозицію щодо прийняття, після обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного, одного рішення. Якщо з цього приводу виникають заперечення окремих депутатів, радою з цього питання приймається процедурне рішення.

Стаття 16

 1. На час проведення сесій, рада з числа присутніх депутатів обирає відкритим голосуванням секретаріат сесії у складі трьох депутатів. Пропозиції щодо персонального складу секретаріату вносять керівники депутатських фракцій у черговості, яку визначає голова ради. Рішення про обрання секретаріату сесії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів, які беруть  участь в роботі сесії.

2. Секретаріат сесії організовує запис охочих виступити, реєструє депутатські звернення, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів, разом з головуючим дає роз’яснення з питань роботи сесії, спільно з постійною комісією ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політики вносить пропозиції до сесії щодо доцільності визнання окремих звернень депутатськими запитами, виконує інші доручення головуючого на сесії.

Стаття 17

 1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова, заступник  голови ради. У випадку, передбаченому частиною 7 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один із депутатів ради.

2. Пленарне засідання ради розпочинається о 10-й годині. Під час пленарного засідання ради, за необхідністю, встановлюються процедурним рішенням ради перерви тривалістю 15 хвилин, обідня перерва - до однієї години, якщо радою не буде прийнято інше рішення.

 3. На початку чергової сесії, до обговорення її порядку денного, головуючий в усній формі інформує депутатів про кадрові зміни керівництва органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади; про роботу ради в міжсесійний період; про реалізацію запитів депутатів; дає відповіді на запитання депутатів. Обговорення цих повідомлень не проводиться.

4. Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться головуючим на засіданні, постійною комісією ради, депутатськими фракціями, депутатами. Рішення про час поновлення роботи сесії приймається разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів присутніх на сесії депутатів ради.

5. Головуючий на сесії:

- забезпечує дотримання чинного законодавства України і цього Регламенту;

 - надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок;

 - у разі порушень виступаючим Регламенту, має право його попередити або позбавити слова;

- за результатами прийняття процедурного рішення радою надає слово для виступу з питань порядку денного особам, які запрошені на сесію і записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу;

- змінює, за необхідністю, черговість надання слова виступаючим згідно з цим Регламентом;

 - може, за погодженням з депутатами, продовжити час для виступів;

 - оголошує письмові запити, звернення, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень з приводу ведення сесії у порядку, передбаченому цим Регламентом;

 - проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії, і оголошує його результати;

- дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії, працівникам виконавчого апарату ради;

- за рішенням більшості депутатів присутніх на сесії, має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за порушення порядку (перебування особи в стані алкогольного чи/та наркотичного сп’яніння, перешкоджання депутатській діяльності, нецензурні висловлювання, образливі висловлювання по відношенню до інших осіб та ін.);

 - підписує протокол засідання сесії;

 - організує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими фракціями для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають під час роботи сесії.

 Головуючий на сесії сприяє співпраці, узгодженню позицій сторін з питань, що розглядаються.

 6. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій ведуться державною мовою. Діловодство в раді здійснюється державною мовою.

Стаття 18

1. Час для доповіді на сесії встановлюється в межах до 20 хвилин. В окремих випадках цей час може бути збільшено. Час для співдоповіді, інформацій - до 10 хвилин. Для виступів у дебатах надається до З хвилин, для внесення депутатського запиту, довідок, запитань, повторних виступів - до 3 хвилин. Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам - до 5 хвилин. За проханням депутатів для виступів з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини. Перед початком дебатів для кожного питання, виходячи з кількості охочих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу дебати припиняються, якщо рада не прийняла іншого рішення. Прохання щодо надання слова для виступів в дебатах з обговорюваних питань подаються в секретаріат сесії письмово. На записках секретаріат проставляє час надходження і передає їх головуючому на сесії.

2. Без запису на виступ з місця може надаватись слово для обґрунтування пропозицій або правок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає депутат або представник іншого суб’єкта права ініціативи. Без запису на виступ з місця за усним зверненням депутата перед оголошенням припинення обговорення, слово надається:

1) з мотивів голосування;

2) для оголошення процедурного питання;

3) для репліки;

 4) для внесення окремої думки депутата.

3.  Депутатам, які виступають від постійних комісій і депутатських фракцій, слово надається обов’язково до припинення дебатів.

 4. Голова ради, заступники голови ради, голови постійних і тимчасових комісій в межах своєї компетенції мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 5 хвилин. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

 5. Усі, кому надано головуючим слово, виступають на сесії з використанням мікрофону, в іншому випадку виступ не включається до протоколу сесії.

6. Депутат з одного питання може виступити більше одного разу лише за згодою сесії. Допускається передача права на виступ іншому депутату. Перед кожним виступом депутат називає своє прізвище, ім’я, по батькові та політичну партію, яку він представляє. Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій. У таких випадках головуючий зобов’язаний попередити виступаючого. Після другого попередження депутат позбавляється слова і права для наступного виступу. Якщо оратор перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий позбавляє його слова після одного попередження.

 7. Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішенням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступив. Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово (до 5 хвилин). Депутатові після закінчення дебатів, за його проханням, може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій. Депутати з обговорюваного питання можуть передати головуючому записки із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті. Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням, додаються до матеріалів протоколу сесії. Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.

 8. Перед завершенням роботи сесії відводиться час до 30 хвилин для розгляду питання «Різне», зокрема для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються. За вимогою депутата, стосовно його заяви, може прийматися протокольне доручення. Запис на виступ з питання «Різне» здійснюється в порядку черговості після оголошення на засіданні про перехід до розгляду цього питання. Громадянам слово для виступу в «Різному» надається за результатами прийняття процедурного рішення радою.

Стаття 19

1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні сесії, як правило, після його обговорення. Рішення ради з окремих питань, за згодою більшості депутатів, може прийматися без обговорення на пленарному  засіданні. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству України.

 2. Проєкт рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проєкт, внесений ініціаторами розгляду питання, не набрав необхідної кількості голосів, то за наявності альтернативних проєктів з одного питання, вони ставляться на голосування в порядку надходження. У випадку, коли жоден з проєктів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію у складі депутатів, які є прихильниками усіх проєктів, для вироблення компромісного варіанту. За необхідності, для роботи узгоджувальної комісії, може оголошуватися перерва в роботі сесії.

3. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проєкту рішення, а також до програм, заходів, що приймаються, подаються секретаріату сесії в письмовій формі за підписом депутата. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проєкт рішення буде прийнятий за основу. Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поправки. Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий надає йому слово тривалістю до 3 хвилин. Після голосування усіх поправок голосується кожний пункт чи стаття та проєкт рішення в цілому. Рада може також доручити відповідній постійній комісії чи кільком постійним комісіям підготувати, відредагувати і внести на повторний розгляд текст проєкту рішення ради.

Стаття 20

1. Перед початком відкритого голосування, головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує, якою кількістю голосів (від загальної кількості депутатів, чи від кількості присутніх на сесії депутатів) може бути прийнято рішення.

 2. При голосуванні з одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні. Після остаточного підрахунку голосів, головуючий на сесії оголошує результати голосування (рішення прийнято чи рішення не прийнято).

Стаття 21

1. Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах голови, заступників голови районної ради та з інших питань визначених законодавством України.

2. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією, згідно з цим Регламентом і оголошуються головою лічильної комісії. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

3.Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості.

4.У разі, коли на посаду голови районної ради претендує кілька кандидатів, їх прізвища, імена і по батькові вносяться у бюлетень для таємного голосування в алфавітному порядку. Праворуч проти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після переліку прізвищ кандидатів зазначається "не підтримую жодного кандидата" і праворуч розташовується порожній квадрат.

5.У бюлетень для таємного голосування з виборів заступника голови районної ради вноситься прізвище, ім’я, по батькові кандидата, праворуч проти нього розташовується порожній квадрат.

Нижче цього зазначається "не підтримую кандидата" і праворуч розташовується порожній квадрат.

6.У бюлетень для таємного голосування про проєкт рішення ради вноситься запис "підтримую рішення" і праворуч - порожній квадрат, нижче - запис "не підтримую рішення" і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

7.На кожному бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії, заступника, секретаря, решти членів лічильної комісії і печатка районної ради.

8.Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, в якому визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюються кабіни для таємного голосування, виборча скринька таким чином, щоб депутати, при підході до неї, обов’язково проходили через кабіни.

9.Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і розписується у реєстрі депутатів районної ради.

10.На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

11.Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування. У квадраті проти прізвища кандидата, за якого голосує депутат, робиться позначка. У разі не підтримання кандидата (жодного з кандидатів), депутат робить позначку в квадраті проти слів "не підтримую жодного з кандидатів", "не підтримую кандидата".

12.Аналогічно заповнюється бюлетень при таємному голосуванні проєкту рішення ради.

13.Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких постановлено більше, ніж одну позначку, в яких не поставлено жодної позначки.

14.Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

15.Після доповіді лічильної комісії, сесія ради приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

16.Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією інший її член доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів. Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про обрання відповідного кандидата, головуючий на пленарному засіданні на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке оформляється рішенням ради.

17. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.

18. При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування, за рішенням сесії проводиться повторне голосування. При виявленні порушень під час голосування, його результати визнаються недійсними.

 Стаття 22

 1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, коли Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» обумовлений інший порядок голосування, після чого рішення підписується головою ради, а у випадках, передбачених в п. 2 ст. 10 цього Регламенту - головуючим на сесії.

 2. За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом районної ради. При доопрацюванні прийнятих рішень і додатків до них не допускаються внесення будь-яких змін, не зафіксованих у звукових стенограмах пленарних засідань сесій ради, крім усунення неточностей редакційного характеру, які не впливають на зміст і розуміння тексту. Після доопрацювання, рішення візується керуючим справами, начальниками відділів, секторів виконавчого апарату ради - загального, організаційного, юридичного і подаються на підпис голові ради.

 3. Прийняті рішення ради підписуються головою ради і оприлюднюються на офіційному вебсайті ради загальним відділом виконавчого апарату ради не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття на пленарному засіданні сесії ради.

4. Прийняті рішення ради в п’ятнадцятиденний термін з дня їх прийняття тиражуються і розсилаються загальним відділом виконавчого апарату ради постійним комісіям ради, районній державній адміністрації, відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам.

5. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший термін їх введення в дію.

6. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради. Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і висновків відповідної постійної комісії.

 7. Листи і звернення громадян, що надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 23

1. На кожній сесії ведеться онлайн-трансляція та звукова стенограма пленарного засідання. На основі звукової стенограми загальний відділ виконавчого апарату ради оформляє протокол сесії, протокольні доручення сесії та голови ради. За достовірність записів в протоколі сесії та його своєчасне оформлення відповідає начальник загального відділу виконавчого апарату ради, який візує протокол сесії.

 3. В протоколі сесії вказуються:

 - назва ради, порядковий номер сесії (в межах скликання) і дата проведення сесії;

 - кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

 - порядок денний сесії;

- прізвища, ініціали депутатів, які виступили (для осіб, які не є депутатами - посади), а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання (письмово чи усно) доповідачам;

 - перелік всіх прийнятих рішень з числом голосів «за» рішення, «проти» нього та «утримались». Рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного, щодо припинення обговорень, прийняття до відома довідок тощо) заносяться до протоколу сесії.

 4. До протоколу сесії додаються:

 - рішення, прийняті радою;

 - тексти доповідей і співдоповідей;

 - письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

- письмові звернення, запити депутатів;

- результати поіменного голосування з питань порядку денного сесії;

- списки присутніх та відсутніх на сесії депутатів;

- список запрошених осіб.

5. Протокол сесії підписується головуючим на сесії.

6. Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встановленого строку в загальному відділі виконавчого апарату ради, а потім здаються на постійне зберігання в Державний архів.

Глава 3. Депутати, посадові особи ради

Стаття 24

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення Могилів-Подільською районною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і  закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Депутат ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії ради. Голова ради, заступники голови ради не входять до складу жодної з постійних комісій ради.

3. Депутат зобов’язаний брати участь у пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії ради, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. Підстави та процедура прийняття рішення про відкликання депутата ради за народною ініціативою визначені в розділі V Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 5. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

6. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у встановлений термін та повідомити про вжиті заходи депутатові та раді.

7. Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів, або здійснює дії, що суперечать правилам депутатської етики, постійна комісія ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політики має право вжити заходи попередження з повідомленням в засобах масової інформації.

8. Депутат має право ознайомлюватися зі звуковими стенограмами пленарних засідань та отримувати копії протоколів пленарних засідань ради та її органів після їх підписання головуючим на засіданні.

9. Депутат ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян.

10. Для роботи депутатів ради у виборчих округах встановлюється Єдиний день депутата - другий/четвертий четвер кожного місяця.

11. Для звітів депутатів перед виборцями проводиться Депутатський тиждень щороку в останній тиждень січня. Звіт депутата ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

12. Звіт депутата ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

 13. Депутат ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

14. Депутат ради в десятиденний термін інформує раду про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Стаття 25

1. При здійсненні депутатських повноважень депутат ради має право на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання.

2. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

3. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників, управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

4. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або надано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 5. Проєкт рішення про депутатський запит вноситься на розгляд ради депутатом ради або групою депутатів ради попередньо відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та оприлюднюється на офіційному вебсайті ради не пізніш як за 10 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття. У виняткових випадках проєкт рішення про депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради на пленарному засіданні ради та підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

6. Рада приймає рішення про визнання звернення депутата або групи депутатів депутатським запитом відповідно до чинного законодавства більшістю голосів присутніх на пленарному засіданні депутатів.

 7. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані дати офіційну письмову відповідь на цей запит раді і депутату ради у термін і в порядку, які встановлені радою відповідно до вимог чинного законодавства України. Депутат або група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звернутися в органи або до посадової особи, які дали їм відповідь на запит, за додатковими роз’ясненнями. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада може прийняти відповідне рішення.

 Стаття 26

1. Депутатські фракції в раді формуються на партійній основі з чисельністю не менше 4 депутатів ради. Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу депутата до депутатської фракції, його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською фракцією.

2. Депутатські фракції в раді не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

3. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

 4. Для представлення інтересів депутатської фракції в раді, з числа депутатів, які входять до складу депутатської фракції, обирається уповноважений представник (керівник) депутатської фракції у порядку, визначеному фракцією.

  5. Про вступ до депутатської фракції та вихід з депутатської фракції депутат письмово повідомляє її уповноваженого представника (керівника) та раду.

 6. Уповноважений представник (керівник) депутатської фракції подає до ради письмове повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви, порядку роботи, умов вступу у фракцію, до якого додаються копії заяв депутатів про їх входження в депутатську фракцію, або список депутатів, підписаний ними особисто про входження в депутатську фракцію.

7. Про зміни у складі депутатської фракції її уповноважений представник (керівник) повідомляє письмово голову ради. У разі, коли склад депутатської фракції стає меншим від кількості, встановленої згідно з пунктом 1 цієї статті Регламенту, вона на наступному засіданні Ради оголошується головуючим розпущеною.

8. Головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів про утворення депутатської фракції, про входження, вихід чи виключення депутата з депутатської фракції.

 9. Депутатська фракція не має права виступати від імені ради.

10. За поданням зареєстрованої фракції, з дозволу голови ради, підготовлені нею документи тиражуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані не менше як за три дні до початку роботи сесії.  

11. Депутатській фракції надається можливість попереднього обговорення питань, що вносяться на розгляд ради, а також виділяється приміщення для її роботи.

12. За клопотанням депутатських фракцій, в залі надаються місця для компактного розміщення їх депутатів.

13. В раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії, депутати від якої обрані до ради.

 Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існуючої депутатської групи (фракції) ради.

Стаття 27

Для спільної роботи у здійсненні депутатських повноважень депутати можуть об’єднуватися в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують або за іншими ознаками.

Стаття 28

Голова ради обирається з числа депутатів ради шляхом таємного голосування. Повноваження голови ради і порядок його діяльності здійснюються відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата ради.

 Стаття 29

 Заступники голови ради обираються депутатами ради, за поданням голови ради, з числа депутатів, шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження відповідно до статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Глава 4. Постійні комісії ради

 Стаття 30

 Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії ради діють відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цього Регламенту та на основі Положення про постійні комісії, що затверджуються радою. Засідання постійних комісій ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Рада утворює такі постійні комісії: 1) питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політики; 2) з питань соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету; 3) з питань агропромислового розвитку, лісового господарства, раціонального використання надр, екології, землекористування та водних ресурсів; 4) з питань гласності, гуманітарної та соціальної сфери; 5) з питань регулювання комунальної власності та благоустрою населених пунктів.

Стаття 31

1. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Персональний склад постійних комісій формується з урахуванням пропозицій депутатських фракцій. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Голосування з усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

 2. При необхідності, рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

3. Голова постійної комісії, за рішенням ради, може бути відкликаним за його заявою, у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. Пропозиції з відкликання голови постійної комісії вносяться:

- особисто головою постійної комісії згідно з його письмовою заявою;

- головою ради;

- за рішенням відповідної постійної комісії;

- не менш як третиною депутатів від загального складу ради, відповідно до їх письмової заяви.

4. Заступник голови та секретар комісії обираються н азасіданні постійної комісії.

 Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно мати обгрунтування причин відкликання. У випадку відкликання голови постійної комісії, він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

 Стаття 32

1. Голова постійної комісії:

 - організовує роботу комісії;

 - скликає засідання комісії;

 - пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних для засідання матеріалів;

- пропонує на розгляд комісії заслуховування звітів керівників підприємств, установ, закладів та організацій;

- дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень;

- запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб, представників громадських організацій, вчених і спеціалістів;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами;

- організовує роботу з виконання висновків і рекомендацій комісії; - інформує заступника голови або голову ради про розглянуті питання, а також про заходи, що прийняті з реалізації рекомендацій комісії;

 - інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради та розгляд рекомендацій тощо.

 2. Заступник голови постійної комісії:

- виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

- виконує обов'язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності.

 3. Секретар постійної комісії:

- веде протокол засідання постійної комісії;

- веде діловодство постійної комісії;

- організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;

- забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;

- повідомляє членам постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

4. Постійні комісії здійснюють свої повноваження шляхом прийняття висновків і рекомендацій, які приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії. Висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійну комісію у встановлений нею термін. У випадку несвоєчасного розгляду висновків, рекомендацій постійних комісій, вони можуть вносити до ради пропозиції про притягнення винних до відповідальності.

5. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на 2 місяці, і є повноважними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії.

У засіданнях постійних комісій можуть брати участь (з правом дорадчого голосу) депутати ради, які не входять до складу цієї постійної комісії, запрошуватись представники засобів масової інформації та громадськості. Участь депутатів у засіданнях комісії, членами якої вони є - обов’язкова.

 У випадку неможливості прибуття на засідання постійної комісії, член цієї комісії повідомляє голову постійної комісії або заступника голови постійної комісії чи секретаря. За дорученням голови районної ради, заступник голови районної ради бере участь у засіданні постійної комісії та надає свої пропозиції та зауваження (заперечення) щодо питань, які розглядаються на засіданні постійної комісії. Такі пропозиції та зауваження (заперечення) мають бути врахованими постійною комісією при розгляді.

 6. Засідання постійних комісій ведуться відкрито. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою постійних комісій, за дорученням ради, голови ради, заступника голови ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

7. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності постійної комісії, сприяти виконанню її висновків та рекомендацій, виконувати доручення постійної комісії та її голови.

8. Висновки і рекомендації постійної комісії ради підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем постійної комісії. Протоколи засідань постійної комісії підписуються її головою і секретарем. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами і секретарями відповідних комісій.

9. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах відповідних постійних комісій, а після закінчення терміну зберігання здаються в загальний відділ виконавчого апарату районної ради для упорядкування і передачі на постійне зберігання в Державний архів області.

 Стаття 33

 1. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини 1 статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання голові, заступнику голови, депутатам ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політики.

2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у голови, заступників голови районної ради, депутатів, які входять до складу колегіального органу ради, вони мають невідкладно повідомити про це той колегіальний орган, в якому розглядається питання, та не мають права брати участь у прийнятті рішення з відповідного питання цим колегіальним органом. Про конфлікт інтересів таких осіб може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу ради або учасник засідання якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу ради заноситься в протокол засідання колегіального органу.

Стаття 34

На постійну комісію ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політики покладаються повноваження щодо координації питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (стаття 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії

Стаття 35.

 1.Рада, у разі необхідності, створює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів, з урахуванням пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, про її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, спеціалісти, експерти та інші особи не  повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою в тимчасовій контрольній комісії.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

  Глава 6. Виконавчий апарат ради

Стаття 36

 1. Рада утворює виконавчий апарат. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами у сфері місцевого самоврядування.

 2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також виконує інші повноваження за рішенням ради.

3. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджуються радою за поданням голови ради.

 4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Глава 7. Планування, підготовка, перегляд, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів ради

 Стаття 37

 1. Регуляторна діяльність ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон).

2. Регуляторний акт - це:

- прийнятий радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого, спрямовані на правове регулювання господарських та адміністративних відносин між радою та суб’єктами господарювання;

 - інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого, спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між радою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативноправовим актом.

Регуляторна діяльність ради - діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, вищезазначеним Законом, іншими нормативно-правовими актами. Розробники проекту регуляторного акта ради - суб’єкти, що визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, рада здійснює свої повноваження через відповідну постійну комісію ради (далі - відповідальна комісія).

4. За поданням відповідної комісії, рада в рамках підготовки та затвердження її річного плану роботи, затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

 План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, мету їх прийняття, термін підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, які відповідають за розроблення проектів регуляторних актів.

Якщо рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, рада вносить відповідні зміни до цього плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту. Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному вебсайті ради не пізніше як у десятиденний термін після їх затвердження.

 5. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду радою покладається на розробників проектів.

 6. Стосовно кожного проекту регуляторного акта, його розробником готується аналіз регуляторного впливу. Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог вищезазначеного Закону до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

7. Кожен проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється розробником цього проекту регуляторного акта у термін не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта шляхом розміщення на офіційному вебсайті розробника проекту регуляторного акта. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта, але не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

8. За рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради:

 - оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювались до внесення їх на розгляд сесії ради;

- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів, за рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради, функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

9. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно розробником здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

10. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, зазначених у пунктах 4, 7, 8 фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.

11. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд ради, подається до відповідальної постійної комісії ради для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам вищевказаного Закону. Проект рішення подається обов’язково з офіційним висновком Представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Вінницькій області щодо регуляторності проекту рішення.

12. Відповідальна постійна комісія ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу  подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики. Відповідальна постійна комісія ради для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, науковців та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяць.

13. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія ради готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 вищезазначеного Закону. Висновки відповідальної постійної комісії ради готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії ради протягом строку, встановленого для його підготовки.

14. Висновки відповідальної постійної комісії ради та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до профільної постійної комісії ради, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною.

15. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта, голова відповідальної постійної комісії ради доповідає про висновки цієї постійної комісії ради щодо відповідності проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 вищезазначеного Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з висновком постійної комісії щодо їх врахування.

16. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта, розробленого органами та посадовими особами місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія ради приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект. За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови ради, відповідальна постійна комісія ради може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому разі, аналіз регуляторного впливу не готується.

17. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

 - відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;

 - проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин, рада має право вжити передбачених чинним законодавством України заходів для усунення виявлених порушень, у тому числі відповідно до вищезазначеного Закону, скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

 18. Відповідно до пункту 18 частини 1 ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності прийнятих радою регуляторних актів делегуються районній державній адміністрації.

19. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту, подається до профільної постійної комісії ради.

20. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності, приймає профільна постійна комісія ради або розробник проекту цього регуляторного акта. Відповідальна постійна комісія ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови ради про здійснення державної регуляторної політики.

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                               В.П. Трачук