Положення про постійні комісії районної ради

                                                                                  Додаток до рішення 
                                                                                  1 сесії районної ради
                                                                                  8 скликання
                                                                                  від 15 грудня 2020 р.
                                                                                  №2

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії районної ради 8 скликання

1.Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Постійні комісії у своїй роботі керуються  Конституцією України, Законами України, іншими нормативними актами, рішеннями ради та цим Положенням.

1.3. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа депутатів для   вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень президії, виходячи з її повноважень.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради. Заступник голови та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

1.4. Постійні комісії районної ради формуються за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями (групами).

1.5. Діяльність постійних комісій за дорученням голови районної ради координує заступник голови ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рішень і рекомендацій.

1.6. До складу комісій не може входити голова ради та його заступник. Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

1.7. Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.

1.8. Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2. Організація роботи комісії.

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. Члени комісій зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.

2.4. Засідання можуть бути відкритими і закритими. Посадові та зацікавлені особи запрошуються на засідання заздалегідь. Комісія має право залучати до роботи в комісії працівників виконавчого апарату районної ради, управлінь та відділів райдержадміністрації.

2.5. Постійна комісія будує свою роботу на основі плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед нею, та основних напрямків діяльності.

2.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.7. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.8. За рішенням комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.9. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученнями ради, її голови , заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Постійна комісія, в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, іншими законами України, Регламентом районної ради та цим Положенням, на засадах законності, обґрунтованості, гласності, об'єктивності, здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень.

4. Функціональні обов'язки керівників постійних комісій

4.1. Голова постійної комісії

1. Обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією голови районної ради.

2. Скликає, головує на засіданні, підписує протокол, висновки та рекомендації комісії. Організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії.

3. Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій, громадських органів та органів самоорганізації населення, фахівців, засобів масової інформації.

4. Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

5. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

6. Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою. Висновки і рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.

4.2. Заступник голови постійної комісії

1. Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

2. Надає допомогу голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови комісії.

3. Здійснює оперативний контроль за виконанням висновків і рекомендацій комісії.

4. Узагальнює матеріали по підготовці питань на засідання комісії.

4.3. Секретар постійної комісії

1. Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

2. Надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії.

3. При відсутності голови комісії і його заступника скликає та головує на засіданні комісії.

4. Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство.

5. Забезпечує своєчасність відправки виконавцями, висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідних інформацій, виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови комісії.

5. Основні напрямки діяльності постійних комісій ради

Постійна комісія з питань місцевого самоврядування,  регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політики

5.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку, питання, пов’язані з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики готує висновки з цих питань.

5.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

 • здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • попередньо розглядає та готує висновки і пропозиції щодо проектів рішень, які вносяться іншими суб’єктами чи з власної ініціативи на розгляд ради;
 • співпрацює з правоохоронними органами в питаннях профілактики злочинності  району;
 • заслуховує звіти керівників районних структур щодо виконання ними рішень ради;
 • взаємодіє з правоохоронними органами службою безпеки, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;
 • здійснює відповідно до законодавства, контроль та подає свої висновки з питань житлового законодавства, приватизації, комунальних й інших послуг населенню в межах визначених законом повноважень;
 • дає консультації та юридичні висновки органам місцевого самоврядування, громадянам, об’єднанням громадян тощо;
 • готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата ради;
 • здійснює аналіз діяльності депутатів у роботі районної ради, її органів та у виборчих округах, подає свої пропозиції з цих питань голові ради або раді;
 • бере участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
 • узагальнює пропозиції і зауваження депутатів, висловлені на сесіях районної ради, доводить їх до виконавців для вжиття заходів;
 • здійснює підготовку та контролює проведення звітів депутатів;
 • узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені під час проведення звітів депутатів районної ради, доводить їх до виконавців;
 • розглядає всі інші питання, які відносяться до відання комісії та районної ради.

5.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

5.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку визначеному Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими  законами, цим Положенням має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету

5.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою вивчає та попередньо розглядає питання соціально-економічного розвитку району, планування фінансів та бюджету.

5.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою:

 • готує та вносить рекомендації з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району;
 • розглядає щорічні програми економічного і соціального розвитку району, стратегічні, цільові, регіональні, районні програми у частині їх фінансового забезпечення;
 • попередньо розглядає проект бюджету на наступний рік та пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету поточного року, готує відповідні висновки;
 • вивчає стан виконання районного бюджету, відповідність виконання бюджету програмі економічного і соціального розвитку району, надає з цього приводу висновки і рекомендації;
 • попередньо розглядає та аналізує звіти про виконання районного бюджету та програми економічного і соціального розвитку району, здійснює їх перевірку;
 • аналізує залучення додаткових джерел надходжень до бюджету та ефективність використання бюджетних коштів, перевіряє законність використання фінансових ресурсів;
 • погоджує розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій та субвенцій;
 • контролює ефективність управління коштами районного бюджету, законність і своєчасність руху коштів районного бюджету, в тому числі коштів цільових фондів, за їх обсягами, структурою. Заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан бюджету;
 • розглядає питання інвестиційної діяльності в районі, вносить пропозиції щодо її подальшого розвитку;
 • готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;
 • контролює хід виконання актів та рішень сесій районної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку;
 • розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.

5.3.  Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

5.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, іншими законами та цим Положенням, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філій, відділень необхідні матеріали і документи.

Постійна комісія з питань агропромислового розвитку, лісового господарства, раціонального використання надр, екології, землекористування та водних ресурсів

5.1 Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради, або за власною ініціативою вивчає питання власних та делегованих районній державній адміністрації повноважень щодо питань агропромислової політики району, регулювання земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів:

 • попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені в Земельному кодексі України, Лісовому кодексі України, Законі України «Про охорону навколишнього середовища»,кодексі України «Про надра» та інших законодавчих актах України;
 • готує пропозиції щодо впровадження регіональних програм і покращення надходжень до місцевих  бюджетів від агропромислового комплексу;
 • здійснює контроль за забезпеченням реалізації екологічної політики, санітарного та епідемічного благополуччя населення, відтворення лісів;
 • розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, а також бере участь у підготовці регіональних та загальнодержавних програм охорони довкілля;
 • здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів для відновлення природних ресурсів;
 • вживає заходи щодо захисту природних ресурсів;
 • попередньо розглядає питання збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної ради;
 • заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку агропромислового комплексу  району  та виконання делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього середовища;
 • розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 • розглядає інші питання, які відносяться до її відання.

5.2 Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії районної ради для попереднього обговорення.

5.3 Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, цим Положенням  має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

Постійна комісія з питань гуманітарної та соціальної сфери

5.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання реалізації державної політики в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, духовного відродження, соціального захисту населення та роботи з молоддю.

5.2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

 • співпрацює з галузевими відділами, управліннями, службами тощо, бере участь у розробці районних комплексних та цільових програм, направлених на покращення охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення району, подає їх на затвердження сесії районної ради і здійснює контроль за їх виконанням;
 • здійснює контроль за станом мережі закладів та установ, організацій системи освіти, культури та охорони здоров’я, зміцненням їх матеріальної бази, господарським обслуговуванням;
 • здійснює контроль за підвищенням якості та забезпеченням доступності медичної допомоги населенню;
 • сприяє забезпеченню охорони пам’яток історії та культури;
 • взаємодіє в питаннях національного і духовного відродження з релігійними організаціями;
 • розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволенню потреб та інтересів;
 • вивчає та аналізує тенденції на ринку праці;
 • заслуховує та розглядає інформації про стан соціального захисту пенсіонерів, ветеранів і інвалідів, готує рекомендації та висновки з цих питань;
 • співпрацює із засобами масової інформації в питаннях висвітлення діяльності районної ради;
 • розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;
 • розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії.

5.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

5.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, цим Положенням  має право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філіалів необхідні матеріали та документи.

Постійна комісія з питань регулювання комунальної власності  та благоустрою населених пунктів.

5.1. Комісія з питань регулювання комунальної власності та благоустрою населених пунктів за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає питання стосовно здійснення радою повноважень щодо володіння, користування та  розпорядження об’єктами права комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, в тому числі виконання усіх майнових операцій. Передача об’єктів права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здача їх в оренду, продаж. Також розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку в частині  комунального господарства,  побутового обслуговування, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів.

5.2. Комісія за дорученням ради, її голови та заступника голови вивчає діяльність районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань, підзвітних і підконтрольних раді.

5.3. Комісія :

 • попередньо вивчає питання та готує висновки щодо надання згоди на  передачу об’єктів з державної власності у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів права комунальної власності що перебувають в управлінні районної ради у державну власність;
 • встановлює порядок та здійснює контроль за використанням прибутків  об’єктів комунальної власності що перебувають в управлінні районної ради;
 • погоджує питання щодо відчуження майна, що перебуває в управлінні районної ради;
 • за попередньою згодою територіальних громад вивчає питання щодо доцільності передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів комунальної власності, які знаходяться на їх території і задовольняють потреби цих територіальних громад;
 • здійснює контроль за збереженням та використанням майна об’єктів комунальної власності;
 • проводить попередній аналіз щодо розгляду на сесії районної ради виконання районною державною адміністрацією делегованих повноважень в частині управління об’єктами;
 • здійснює контроль за виконанням рішень ради та делегованих районній державній адміністрації повноважень в межах своєї компетенції;
 • збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях районної ради;
 • розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Бере участь у розробці заходів по реалізації наказів виборців, сприяє організації їх виконання.

5.4. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших постійних комісій та президій районної ради для попереднього обговорення.

5.5. Комісія у питаннях, які належать до її відання та в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, цим Положенням має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.