Положення про виконавчий апарат районної ради

                                                                          Додаток

                                                                                до рішення 2 сесії
                                                                                районної ради 8 скликання
                                                                                від 14 січня 2021 року № 23

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат районної ради 8 скликання

І. Загальні положення

1.1.   Положення про виконавчий апарат районної ради 8 скликання розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», з урахуванням нормативних актів районної ради.

  1. Виконавчий апарат районної ради, відповідно до статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та виконавчої влади.
  2. Виконавчий апарат районної ради (далі - виконавчий апарат) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради та цим Положенням.
  3. Виконавчий апарат утворюється районною радою відповідно до статей 43, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.5.Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

1.6.Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджуються районної радою за пропозицією голови районної ради, в межах чинного законодавства.

II. Організаційне забезпечення діяльності районної ради

У сфері організаційного забезпечення на виконавчий апарат районної ради покладаються такі завдання:

2.1.Організаційне забезпечення реалізації районної радою визначених чинним законодавством України повноважень.

2.2.  Узагальнення пропозицій депутатів районної ради, постійних комісій, депутатських фракцій районної ради, районної державної адміністрації до проектів перспективного та поточного планів роботи районної ради.

  1. Розроблення проектів планів підготовки сесій районної ради, повідомлення депутатів і доведення до відома населення про час і місце проведення сесій районної ради, а також про питання, які вносяться на розгляд сесій районної ради.
  2. Організація підготовки та проведення пленарних засідань районної ради, засідань президії районної ради, постійних комісій районної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, інших консультативно-дорадчих органів.

2.5. Надання консультативно-організаційної допомоги депутатам районноїради.

2.6. Узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях, або переданих ними в письмовій формі головуючому на сесіях, розроблення проектів заходів щодо їх реалізації та направлення виконавцям, здійснення контролю за їх виконанням.

2.7. Координація діяльності та взаємодії постійних комісій районноїради, надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень районноїради. Сприяння залученню спеціалістів до підготовки відповідних проектів рішень, висновків і пропозицій.

2.8. Організація контролю за реалізацією рішень районноїради, висновків і рекомендацій постійних комісій районноїради, додержанням термінів розгляду запитів депутатів районноїради, а також встановлених термінів виконання протокольних доручень, даних головою районноїради.

2.9. Сприяння територіальним виборчим комісіям з виборів депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з виборів Президента України, народних депутатів України у реалізації їх повноважень, відповідно до вимог чинного законодавства України. Організація підготовки та проведення, відповідно до вимог чинного законодавства України, місцевого референдуму, громадських слухань.

2.10. Підготовка документів і матеріалів, пов'язаних з вирішенням питань адміністративно-територіального устрою району, ведення бази даних з цих питань. Організація обліку даних про кількість і склад територіальних громад Могилів-Подільського району.

2.11. Забезпечення виконання повноважень районноїради щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

2.12. Організація підготовки і проведення в районнійраді нарад, зустрічей, засідань «круглих столів», прес-конференцій, інших заходів.

2.13. Організація навчання депутатів районноїради, посадових осіб органів місцевого самоврядування району.

2.14. Організація роботи з розгляду звернень громадян, проведення прийому громадян. Вивчення і узагальнення питань, які порушуються у зверненнях громадян, внесення пропозицій щодо їх вирішення.

2.15. Організація міжнародних контактів з питань місцевого самоврядування.

III. Правове забезпечення діяльності районноїради

У сфері правового забезпечення на виконавчий апарат районноїради покладаються такі завдання:

          3.1. Правове забезпечення діяльності районноїради, спрямоване на правильне застосування та неухильне дотримання вимог чинного законодавства України, нормативних документів районноїради.

3.2.Правовий аналіз проектів рішень районноїради, розпоряджень голови районноїради, проектів рішень президії районноїради, постійних комісій районноїради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної радита внесення пропозицій щодо їх відповідності чинному законодавству України.

3.3. Підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій з правових питань керівництву районноїради, постійним комісіям, депутатам районноїради.

3.4. Забезпечення, за дорученням голови районноїради, заступників голови районноїради, представництва районноїради в судових органах при розгляді судових справ.

3.5. Роз'яснення, за зверненнями депутатів районноїради, органів місцевого самоврядування, положень чинного законодавства України, які належать до компетенції органів місцевого самоврядування.

3.6. Підготовка зауважень і пропозицій щодо проектів законів України, інших проектів нормативно-правових актів, які надходять від Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів влади.

IV. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районноїради

У сфері інформаційно-аналітичного забезпечення на виконавчий апарат районноїради покладаються такі завдання:

4.1.Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районноїради, президії, постійних комісій районноїради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.

4.2. Забезпечення гласності в роботі районноїради та її органів.

4.3. Підготовка і поширення матеріалів про діяльність районноїради.

4.4. Взаємодія із засобами масової інформації. Організація висвітлення діяльності районноїради, постійних комісій та депутатів районноїради, президії районноїради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної радив друкованих та електронних засобах масової інформації.

4.5. Акредитація кореспондентів засобів масової інформації, організація і проведення прес-конференцій, зустрічей, інтерв'ю, інших заходів.

4.6. Розміщення матеріалів про діяльність районноїради на офіційному сайті Могилів-Подільської районної ради

4.7. Інформаційно-технологічне забезпечення пленарних засідань районноїради.

4.8. Забезпечення зв'язку і обміну інформацією в режимі «електронної пошти».

4.9. Підготовка методичних рекомендацій, посібників з питань діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

V. Документальне забезпечення діяльності районноїради

У сфері документального забезпечення на виконавчий апарат районноїради покладаються такі завдання:

5.1. Документальне обслуговування районноїради, президії, постійних комісій районноїради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.

5.2. Оформлення рішень, прийнятих районноюрадою, передача їх на підпис голові районноїради. Розсилка, в установленому порядку, прийнятих районноюрадою рішень.

5.3. Складання протоколів пленарних засідань районноїради.

5.4. Своєчасне доведення рішень районноїради до виконавців.

5.5. Підготовка матеріалів до засідань президії районноїради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної радита оформлення протоколів цих засідань.

5.6. Оформлення, за дорученням керівництва районноїради, матеріалів нарад, засідань, прес-конференцій, інших заходів.

5.7. Організація ведення діловодства у виконавчому апараті районноїради. Оформлення в установленому порядку та забезпечення своєчасного проходження документів. Приймання, експедиційна обробка документів, їх аналіз та опрацювання.

5.8. Друкування, тиражування документів і матеріалів, повязаних з діяльністю районноїради.

5.9. Облік, зберігання документів районноїради, постійних комісій районноїради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради. Комплектування архіву, підготовка документів та архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання в Державний архів району.

VI. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності

районної ради

У сфері фінансового та матеріально-технічного забезпечення на виконавчий апарат районноїради покладаються такі завдання:

6.1. Підготовка пропозицій щодо витрат на утримання районноїради та її виконавчого апарату.

6.2. Фінансування діяльності районноїради та її виконавчого апарату відповідно до затверджених видатків.

6.3. Бухгалтерське і господарське обслуговування районноїради.

6.4. Матеріально-технічне забезпечення, в межах наявних коштів, діяльності районноїради та її виконавчого апарату.

6.5. Управління майном, що забезпечує діяльність районноїради у порядку, встановленому чинним законодавством України.

    6.6. Забезпечення діяльності районноїради необхідними засобами комп'ютерної техніки, зв'язку та оргтехніки, організація їх технічного обслуговування.

VII. Сприяння здійсненню районноїрадою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади

У сфері здійснення районноїрадою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади на виконавчий апарат районноїради покладаються такі завдання:

7.1. Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування району надання їм методичної, консультативної і практичної допомоги з питань, віднесених до їх компетенції.

7.2. Методичне забезпечення роботи органів місцевого самоврядування з питань створення програм розвитку територіальних громад.

7.3. Аналіз кількісного і якісного складу органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, розробка відповідних аналітичних даних і рекомендацій.

7.4. Підтримка постійного зв'язку з селищною та сільськими радами, місцевими органами виконавчої влади. Збір та узагальнення щотижневої інформації щодо основних заходів, які проводяться в районі та територіальних громадах.

7.5. Вивчення і узагальнення практики роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, постійних комісій, депутатів. Поширення досвіду організаційної і управлінської діяльності органів місцевого самоврядування.

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                  В.П. Трачук