Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку

І. Загальні положення

Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або
на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідго­товки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконав­чого апарату Могилів-Подільської районної ради (надалі - Правила), поширю­ються на працівників виконавчого апарату Могилів-Подільської районної ради (надалі - виконавчий апарат).
 2. Метою Правил є забезпечення трудової дисципліни, раціонального ви­користання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідо­мого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов'язків.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисцип­лінарного впливу.

Для посадових осіб місцевого самоврядування, які працюють у виконавчому апараті, правила встановлюються з урахуванням Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Діяльність працівників ґрунтується на таких основних принципах:
- служіння народу України;
- демократизму і законності;
- гуманізму і соціальної справедливості;
- пріоритету прав людини і громадянина;
- професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості    справі;
- персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і ди­сципліни;
- дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального     самоврядування;
- дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

  Усі питання, пов'язані із застосуванням цих Правил, вирішуються головою районної ради (надалі - керівник) в межах наданих йому актами законодавства повноважень, а у випадках, передбачених законодавством України, спільно або за погодженням із загальними зборами трудового колективу виконавчого апарату.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку.

Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про службу в органах мі­сцевого самоврядування», чинного трудового законодавства.

Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, на посади посадових осіб місцевого самоврядування особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше.

Особи, які вперше призначаються на посаду посадової особи місцевого самоврядування, приймають Присягу посадової особи місцевого самоврядуван­ня відповідно до статті 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Під час укладення трудового договору громадяни зобов'язані подати:

 1. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 2. трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
 3. диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

           4.  довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також копії цих    документів.

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, інших військових форму­вань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

Особи, які претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого са­моврядування, крім перелічених, зобов'язані подати ще й такі документи:

- особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарт­кою розміром 4x6 сантиметрів;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

- документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфіка­ції та їх копії;

- підписане претендентом попередження про встановлені законодавст­вом України обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням, а також документ про ознайомлення із За­гальними правилами поведінки державного службовця;

- направлення на роботу (для магістрів державного управління і випуск­ників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось.

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбаче­но чинним законодавством України.

Прийом на роботу працівників оформляється розпорядженням голови
районної ради, яке оголошується працівнику під розписку.

 1. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли розпорядження  не було ви­дано, але працівника фактично було допущено до роботи.
 2. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підпри­ємства, установи, організації, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в розпо­рядженні про прийняття на роботу.

Під час прийняття на службу в органах місцевого самоврядування може встановлюватися випробування строком до шести місяців.

Строк випробування під час прийняття на роботу працівників строк ви­пробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за по­годженням з відповідним комітетом профспілки, - шести місяців.

Підчас прийняття на роботу працівника або в разі переведенні його в
установленому порядку на іншу роботу адміністрація зобов'язана:

 1. роз'яснити працівникові його права й обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих ви­робничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здо­ров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;
 2. ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпоря­дку та посадовою інструкцією під розписку;
 3. визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 4. проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в кадровій службі виконавчого апарату. Відповідальність за організацію веден­ня обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на відповідально­го працівника.

 1. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.
 2. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціати­вою, попередивши керівника письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а адміністрація відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України не має права затримувати прове­дення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов'язана в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажан­ням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнен­ня нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

 1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваже­ного ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавст­вом України.
 2. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самовряду­вання припиняється у разі:
 3. порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги по­садової особи місцевого самоврядування;
 4. порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самов­рядування;
 5. неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого само­врядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;
 6. виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в орга­нах місцевого самоврядування;
 7. досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
 8. Припинення трудового договору оформлюється розпорядженням го­лови районної ради.
 9. В день звільнення адміністрація зобов'язана видати працівнику його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні зано­ситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважа­ється останній день роботи.

III. Основні права й обов'язки працівників

Працівники виконавчого апарату мають право:

 1. користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;
 2. брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх пов­новажень;
 3. на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
 4. вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службо­вих повноважень за посадою;
 5. на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;
 6. на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови

праці;

            7. захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади й
органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

Працівники зобов'язані:

1). дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства
                України;

2).  не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

3). сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

4). виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридич­них осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

5). шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотри­муватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби;

6). забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому            доруче­ні, використовувались раціонально, ефективно та економно;

           7). постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інте­лектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

           8).своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади та ор­ганів місцевого самоврядування чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

         9).діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке су­перечить чинному законодавству, посадова особа місцевого самоврядування зобов'язана невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

       10). виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої са­нітарії, протипожежної безпеки;

       11). суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування) виконав­чого апарату.

Працівники несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законо­давства України.

Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.

 IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу

Власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов'язаний:

 1. під час укладення трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;
 2. належним чином організувати працю та забезпечити кожного праців­ника робочим місцем;
 3. затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

4. забезпечити здорові та безпечні умови праці;

5.  контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

6. неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

7. виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рі­дше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти ка­лендарних днів; у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

8. постійно вдосконалювати організацію роботи виконавчого апарату, за­безпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;

9. створювати умови для ефективного використання робочого часу, підт­римувати та розвивати ініціативу та активність працівників;

           10. забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу              для життя, здоров'я і безпеки працівників.

V. Робочий час і його використання. Час відпочинку

  Нормальна тривалість робочого часу працівників виконавчого апарату не може перевищувати 40 годин на тиждень.Установлюється такий режим роботи, якого зобов'язуються дотримуватися всі працівники:

          - початок роботи – 8.00 год.

          - закінчення роботи – 17.00 год.

          - обідня перерва – 12.00 – 12.45 год.

          - закінчення роботи у п'ятницю – 15.45год.

          - субота та неділя – вихідні дні.

Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 Коде­ксу законів про працю України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

При роботі змінами працівники чергуються в змінах рівномірно в по-
рядку, встановленому керівником.

Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності.

Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні. Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не
допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні,
святкові та неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чин
ним законодавством, за письмовим наказом керівника.

Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується відповідно до чинного законодавства.

Робота в нічний час вважається з 10 годин вечора до 6 годин ранку.

Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи посадові особи міс­цевого самоврядування зобов'язані за розпорядженням керівника з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відпові­дно до чинного трудового законодавства.

Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця
роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.

Працівникам - посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допо­моги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. В разі наявності стажу державної служби або служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років посадовій особі місцевого самоврядування надається щорічна додатко­ва оплачувана відпустка за вислугу років тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством.

Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відпові­дно до чинного законодавства.

Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується керівником на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності районної ради та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

Графік доводиться до відома всіх працівників.

Надання відпусток працівникам оформляється розпорядженням голо­ви районної ради.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості про­тягом двох років підряд.

За рішенням керівника посадові особи місцевого самоврядування мо­жуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка зали­шилася, надається такій особі в будь-який інший час відповідного року чи при­єднується до відпустки у наступному році.

Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допуска­ється за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог час­тини першої статті 79 Кодексу законів про працю України та в інших випадках, передбачених законодавством.

У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачу­ють з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної ча­стини відпустки.

Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу,
новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі
заохочення:

 1. оголошення подяки;
 2. преміювання;
 3. нагородження почесною грамотою.

Посадовим особам місцевого самоврядування за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язків видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

За особливі заслуги посадові особи місцевого самоврядування представ­ляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'яз­ки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок коштів районної ради. Таким працівникам надається також перева­га під час просування по службі.

Заохочення оголошуються в розпорядженні голови районної ради, до­водяться до відома працівника або всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника може
бути застосовано один з таких заходів стягнення:

 1. догана;
 2. звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

До посадових осіб місцевого самоврядування за невиконання чи ненале­жне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, пору­шення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як посадову особу місцевого самоврядування, або дискредитує районну раду можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінар­ного впливу:

1)попередження про неповну службову відповідність;

2)затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Дисциплінарні стягнення застосовуються головою районної ради та
оформляються розпорядженням, яке оголошується працівникові під розписку.

Посадові особи місцевого самоврядування, які здійснюють керівницт­во іншими посадовими особами місцевого самоврядування або контролюють їх роботу, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними правил внутріш­нього трудового розпорядку, Загальних правил поведінки державного службов­ця та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.

 1. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноваже­ний ним орган повинен вимагативід порушникатрудової дисципліни письмо­вихпояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
 2. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявлен­ням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без ураху­вання часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непраце­здатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дис­циплінарне стягнення.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення
працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до за­кінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

VIII. Режим входу до адміністративної будівлі виконавчого апарату

 

Вхід працівників виконавчого апарату та відвідувачів до адміністратив­ного будинку виконавчого апарату здійснюється в робочі дні з 8- години до 17—00 год.

При необхідності виходу на роботу у вихідні або святкові дні праців­ники та керівники структурних підрозділів отримують попереднє погодження керівництва районної ради.