Порядок розгляду повідомлень про корупцію

Розпорядження Про затвердження Порядку розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Могилів-Подільської районної ради

                                                                     

                                                                               Додаток

                                                                              до розпорядження

                                                                              голови районної ради

                                                                              від 12 лютого 2021 р. № 7-р

 

ПОРЯДОК

розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Могилів-Подільської районної ради

І. Загальні положення

1. Порядок розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Могилів-Подільської районної ради (далі - Порядок), визначає послідовність дій посадових осіб Могилів-Подільської районної ради при отриманні, реєстрації, розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), що надходять, на офіційний веб-сайт Могилів-Подільської районної ради, голови районної ради, (далі — офіційний веб-сайт), захищену електронну пошту, спеціальну телефонну лінію.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

анонімне повідомлення - повідомлення про порушення вимог Закону, здійснене працівником Могилів-Подільської районної ради без зазначення авторства відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону;

викривач - особа, яка за наявності обгрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону працівниками або посадовими особами Могилів-Подільської районної ради;

ідентифікація повідомлення - встановлення на відповідність інформації, наведеної в повідомленні, ознакам корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

повідомлення - будь-яка кореспонденція (письмовий або електронний лист, заява, звернення, скарга тощо), що надійшла на офіційний веб-сайт Могилів-Подільської районної ради, голови районної ради, захищену електронну пошту, спеціальну телефонну лінію, та містить факти про можливі порушення вимог та обмежень, передбачених Законом;

повідомлення про корупцію - повідомлення про порушення вимог Закону, що містить інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону працівниками або посадовими особами Могилів-Подільської районної ради та відповідає вимогам, зазначеним у пунктах 4, 5, 6 розділу І цього Порядку;

попередній розгляд - аналіз інформації, яка міститься у повідомленні, з метою посадової особи Могилів-Подільської районної ради, яка є відповідальним за розгляд такого повідомлення відповідно до його повноважень.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції» та «Про інформацію».

3. Повідомлення може бути як письмовим, так і усним.

4. Інформація наведена у повідомленні (усному повідомленні) про корупцію має містити одну або декілька з таких ознак, зокрема:

порушення обмежень щодо отримання подарунка; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна;

порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб; порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки; порушення вимог фінансового контролю; порушення вимог проведення спеціальної перевірки; порушення вимог організації роботи із запобігання і виявлення корупції.

5. Реквізитами повідомлення про корупцію є:

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення вимог або обмежень Закону, яка може бути перевірена;

прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

6. Повідомлення про корупцію може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. '

Вимоги до анонімних повідомлень та порядок їх  розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53,53-1, 53-2  Закону.

7. Організація роботи з повідомленнями базується на таких засадах:

знання та обізнаність - інформування, про можливість подати повідомлення про корупцію;

доступність - забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення про корупцію;

довіра - інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;

ефективність реагування на випадки порушення вимог Закону; прозорість - інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;

аналіз та вивчення - систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями про корупцію.

8. Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

доброчесність - поведінка посадової особи Могилів-Подільської районної ради має відповідати вимогам Закону та загальновизнаним, етичним нормам;

захист прав викривачів - посадові особи Могилів-Подільської районної ради, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов’язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;

конфіденційність - у процесі збору, використання та збереження інформації посадові особи Могилів-Подільської районної ради повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;

зворотний зв’язок - підтримання зв’язку з викривачем, навіть якщо повідомлення надано анонімно;

неупередженість — повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати в результаті попередніх контактів викривача з Могилів-Подільською районною радою;

об’єктивність - одержаній при розгляді повідомлення інформації дається повна та об’єктивна оцінка;

рівність - забезпечується однакове ставлення до всіх викривачів незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

ІІ. Отримання повідомлень, які надходять

на електронну пошту та веб-сайт

9. Для подання повідомлень про корупцію створено захищену електронну поштову скриньку «stop_korupciamprr@ukr.net».

10. Для отримання повідомлень про корупцію на головній сторінці офіційного веб-сайту створено розділ «Повідомити про корупцію», в якому розміщено форму онлайн-повідомлення про корупцію.

 

ІІІ. Отримання повідомлень, які надходять

на спеціальну телефонну лінію

11. 3 метою прийому телефонних дзвінків від осіб, які бажають повідомити про можливі факти порушення вимог Закону в Могилів-Подільській районній раді, створюється спеціальна телефонна лінія.

Номер телефону, за яким працює спеціальна телефонна лінія, оприлюднено на офіційному веб-сайті.

12. Спеціальна телефонна лінія працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00 та у п’ятницю з 8:00 до 15:45 (з перервою з 12:00 до 12:45).

13. Повідомлення про корупцію, які надходять на спеціальну телефонну лінію, вносяться уповноваженою особою з питань запобігання корупції виконавчого арарату Могилів-Подільської районної ради (далі – Уповноважена особа) до форми повідомлення про корупцію (додаток 1) із зазначенням таких реквізитів:

інформації про заявника (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, контактний номер телефону, реквізити для листування (поштова адреса та/або адреса електронної пошти);

детальної інформації про факти порушень вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, що стали підставою для повідомлення на спеціальну телефонну лінію;

інформації про те, чи звертався заявник з аналогічним повідомленням до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У разі якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого правопорушення, заявнику пропонується звернутися письмово або направити повідомлення на офіційний веб-сайт або захищену електронну поштову скриньку.

ІV. Облік, попередній розгляд та реєстрація повідомлень

14. Отримання повідомлень, які надходять на офіційний веб-сайт, захищену електронну поштову скриньку, спеціальну телефонну лінію, здійснюється Уповноваженою особою шляхом роздрукування або заповнення відповідної форми в день їх надходження або наступного робочого дня, якщо таке повідомлення надійшло у вихідні, святкові та неробочі дні.

Уповноважена особа веде облік зазначених повідомлень, у відповідному журналі (додаток 2) та передає їх голові районної ради для попереднього розгляду .

V. Розгляд повідомлень про корупцію

15. Повідомлення, яке за висновком попереднього розгляду містить факти про порушення вимог або обмежень Закону та розгляд якого належить до компетенції Могилів-Подільської районної ради передається на розгляд голови Могилів-Подільської районної ради.

16. Відповідно до резолюції голови районної ради головний виконавець забезпечує опрацювання повідомлення у строки, визначені керівником, але не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Співвиконавці відповідають за підготовку на належному рівні та своєчасне подання головному виконавцю інформації та копій документів.

Головний виконавець протягом п’яти днів забезпечує надсилання інформаційного листа викривачу про прийняття повідомлення до розгляду.

Термін розгляду повідомлень може бути продовжений до тридцяти днів за погодженням із головою районної ради.

17. До розгляду повідомлення про корупцію в Могилів-Подільській районній раді обов’язково залучається уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

18. Посадові особи, яким доручено розгляд повідомлення, мають право:

отримувати від посадових осіб місцевого самоврядування, Могилів-Подільської районної ради усні чи письмові пояснення, консультації спеціалістів;

ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби робити їхні копії та долучати їх до матеріалів перевірки;

збирати згідно із законодавством інформацію, пов’язану із розглядом повідомлення, отримувати її від інших юридичних та фізичних осіб.

19. За результатами розгляду повідомлення посадовими особами, які брали в ньому участь, складається акт із зазначенням:

ПІБ, посади осіб, відомості про дії або рішення яких містяться в повідомленні;

інформації про фактичні дані, обставини, які підтверджують або спростовують викладені в повідомленні відомості;

висновку про наявність або відсутність порушень Закону, пропозиції щодо їх припинення та усунення наслідків;

необхідності проведення службового розслідування з метою встановлення причин та умов, що призвели до недодержання антикорупційного законодавства;

обгрунтованих пропозицій щодо усунення виявлених порушень та притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законодавством.

20. В акті обов’язковим є посилання на норми законів чи інших нормативно правових актів, які порушено.

21. Акт, складений за результатами розгляду повідомлення, підлягає затвердженню головою районної ради.

Під час розгляду повідомлення особи, відомості про дії або рішення яких містяться в повідомленні, та інші особи мають право надавати пояснення, зауваження тощо, які додаються до акта.

22. За підсумками розгляду акта, складеного за результатами розгляду повідомлення, голова районної ради приймає рішення про проведення службового розслідування стосовно осіб, які припустилися порушення Закону, або надання відповіді викривачу.

23. Службове розслідування за дорученням голови районної ради здійснюється відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950.

24. У разі виявлення в діях працівників ознак кримінального або адміністративного правопорушення уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції. за дорученням голови районної ради інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

25. Оскарження рішень, прийнятих за результатами розгляду повідомлень, здійснюється в установленому законодавством порядку.

VII. Зберігання повідомлення, матеріалів службових розслідувань та перевірок і доступ до них

26. Акт службового розслідування з відповідними документами зберігається в уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

Копії акта службового розслідування надаються за рішенням голови районної ради.

27. Посадові особи, залучені до процесу роботи, з повідомленнями, за розголошення особам, які не мають безпосереднього відношення до розгляду повідомлень, або використання в інший спосіб у власних інтересах інформації, що міститься в повідомленні про корупцію, а також будь-якої іншої інформації, пов’язаної з прийняттям та розглядом такого повідомлення, несуть відповідальність, передбачену законодавством.

28. Обробка персональних даних викривачів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

29. Контроль за дотриманням Порядку здійснюється керуючим справами виконавчого апарату районної ради.


Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                     В.П.Трачук

 

Додаток 1

до Порядку (пункт 13)

 

Форма повідомлення про корупцію,

яке надійшло на спеціальну телефонну лінію

 Могилів-Подільської районної ради

ПІБ заявника: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Відомості для листування:

Поштова адреса

__________________

__________________

___________________

Контактний телефон

__________________

__________________

___________________

Електронна адреса

__________________

__________________

___________________

Інформація про порушення Закону України «Про запобігання корупції»

ШБ:________________________________________________________________

(особа, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (група осіб))

Місце роботи, посада:_________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Обставини вчинення правопорушення: __________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(зазначається інформація щодо фактів вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» за наявності обгрунтованого переконання заявника)

З яких джерел надійшла інформація: ______________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(зазначаються відомості шодо джерел одержання інформації заявником (наприклад, заявник є однією зі сторін відповідного правопорушення, є свідком правопорушення або дізнався від третіх осіб тощо)

Хто ще може знати про факт вчинення правопорушення:_____________________

ПІБ:__________________________________________________________________

Адреса та контактний номер телефону: ____________________________________

______________________________________________________________________

Яким чином інформація може бути підтверджена: ___________________________

Можливість надати докази/документи: ____________________________________

Які дії вже були виконані: _______________________________________________

(звернення до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, суду, інших органів)

 

Повідомлення надається повторно: так / ні

Визначення інших учасників правопорушення та їх контактна інформація (за наявності):

ПІБ: __________________________________________________________________

Місце роботи: _________________________________________________________

Адреса та контактний номер телефону: ____________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

__год__ хв. «___» ________20___ рік ______ ___________________________

(час  повідомлення)                     (дата повідомлення)                 (підпис)             (прізвище, ініціали відповідальної особи )